Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

บทความในหมวด

HANDS ON DARKBASIC PRO V1

Hands On Darkbasic Pro V1

ทำความรู้จักกับข้อมูลในตัวโปรแกรม

2010-05-09 Games 1,468

Program Data โดยทั่วไปจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ชนิดดังนี้

   1. integer : เป็นข้อมูลที่เป็นค่าจำนวนเต็ม เช่น 1 , 0 , -1
   2. real : เป็นข้อมูลที่เป็นค่าจำนวนจริง เช่น 1.01 , 0.5559
   3. strings : เป็นข้อมูลประเภทตัวอักษรและยังรวมทั้งตัวเลขแต่จะใช้แสดงเป็นข้อความเท่า นั้นไม่สามารถนำไปคำนวณทาง math ได้

Constants (ค่าคงที่)

หมายถึงค่าที่กำหนดไว้แบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นได้ทั้ง integer constants , real constants และ strings constants

Variables (ตัวแปร)

หมายถึงค่าที่เก็บข้อมูลใดๆไว้ โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ภายในตัวของมันเอง ซึ่งก็แบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้

   1. Integer Variables
   2. Real Variables
   3. Strings Variables

 

variable.jpg

 

ข้อแนะนำ

 

การใช้ค่าตัวแปรแบบ Real Variables การคำนวณจะช้ากว่าและมีโอกาสผิดพลาด อันเกิดจากการปัดเศษได้ ดังนั้นจึงควรใช้ตัวแปรแบบ Integer Variables จะดีกว่า

เพื่อให้สื่อความหมายของตัวแปรได้อย่างชัดเจนและง่ายแก่ความเข้าใจ เราจึงควรตั้งชื่อตัวแปรอย่างมีความหมาย และใน DBPro เองก็มีกฎในการตั้งชื่ออยู่ด้วยดังนี้

   1. ชื่อต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร แต่ก็สามารถนำตัวเลขและเครื่องหมาย _ มาเติมต่อท้ายจากตัวแรกได้
   2. ด้านท้ายของชื่อหากใส่เครื่องหมาย # จะแสดงว่าเป็นตัวแปรประเภทจำนวนจริง และหากใส่เครื่องหมาย $ จะแสดงว่าเป็นตัวแปรประเภท ตัวอักษร ( strings )
   3. ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีผล จะถือเป็นตัวแปรตัวเดียวกัน
   4. ชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับ ชุดคำสั่ง หรือ command ของโปรแกรม


variable | Hands On Darkbasic Pro V1

เข้าชมแล้ว 3,150,208 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   85 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0101 seconds ! ( 13 query)