Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Nehemiah บทที่ 10

BIBLE ในหมวด History

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

10:1 บรรดาผู้ที่ประทับตราของเขาไว้คือ เนหะมีย์ผู้ว่าราชการ ผู้เป็นบุตรชายฮาคาลิยาห์ เศเดคียาห์
10:1 Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,

10:2 เสไรอาห์ อาซาริยาห์ เยเรมีย์
10:2 Seraiah, Azariah, Jeremiah,

10:3 ปาชเฮอร์ อามาริยาห์ มัลคิยาห์
10:3 Pashur, Amariah, Malchijah,

10:4 ฮัทธัช เชบานิยาห์ มัลลูค
10:4 Hattush, Shebaniah, Malluch,

10:5 ฮาริม เมเรโมท โอบาดีห์
10:5 Harim, Meremoth, Obadiah,

10:6 ดาเนียล กินเนโธน บารุค
10:6 Daniel, Ginnethon, Baruch,

10:7 เมชุลลาม อาบียาห์ มิยามิน
10:7 Meshullam, Abijah, Mijamin,

10:8 มาอาซิยาห์ บิลกัย เชไมอาห์ คนเหล่านี้เป็นปุโรหิต
10:8 Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.

10:9 และคนเลวีคือ เยชูอาผู้เป็นบุตรชายอาซันยาห์ บินนุยลูกหลานเฮนาดัด ขัดมีเอล
10:9 And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;

10:10 และพี่น้องของเขา เชบานิยาห์ โฮดียาห์ เคลิทา เปไลยาห์ ฮานัน
10:10 And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,

10:11 มีคา เรโหบ ฮาชาบิยาห์
10:11 Micha, Rehob, Hashabiah,

10:12 ศักเกอร์ เชเรบิยาห์ เชบานิยาห์
10:12 Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,

10:13 โฮดียาห์ บานี เบนินู
10:13 Hodijah, Bani, Beninu.

10:14 บรรดาหัวหน้าของประชาชนคือ ปาโรส ปาหัทโมอับ เอลาม ศัทธู บานี
10:14 The chief of the people; Parosh, Pahathmoab, Elam, Zatthu, Bani,

10:15 บุนนี อัสกาด เบบัย
10:15 Bunni, Azgad, Bebai,

10:16 อาโดนียาห์ บิกวัย อาดีน
10:16 Adonijah, Bigvai, Adin,

10:17 อาเทอร์ เฮเซคียาห์ อัสซูร์
10:17 Ater, Hizkijah, Azzur,

10:18 โฮดียาห์ ฮาชูม เบไซ
10:18 Hodijah, Hashum, Bezai,

10:19 ฮาริฟ อานาโธท เนบัย
10:19 Hariph, Anathoth, Nebai,

10:20 มักปีอาช เมชุลลาม เฮซีร์
10:20 Magpiash, Meshullam, Hezir,

10:21 เมเชซาเบล ศาโดก ยาดดูวา
10:21 Meshezabeel, Zadok, Jaddua,

10:22 เป-ลาทียาห์ ฮานัน อานายาห์
10:22 Pelatiah, Hanan, Anaiah,

10:23 โฮเชยา ฮานันยาห์ หัสชูบ
10:23 Hoshea, Hananiah, Hashub,

10:24 ฮัลโลเหช ปิลหา โชเบก
10:24 Hallohesh, Pileha, Shobek,

10:25 เรฮูม ฮาชับนาห์ มาอาเสอาห์
10:25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah,

10:26 อาหิอาห์ ฮานัน อานัน
10:26 And Ahijah, Hanan, Anan,

10:27 มัลลูค ฮาริม บาอานาห์
10:27 Malluch, Harim, Baanah.

10:28 ส่วนประชาชนนอกนั้น บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝ้าประตู นักร้อง คนใช้ประจำพระวิหาร และคนทั้งปวงผู้ได้แยกตัวออกจากชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินเหล่านั้นมาถือพระราชบัญญัติของพระเจ้า ทั้งภรรยาของเขา บุตรชายบุตรสาวของเขา และคนทั้งปวงผู้มีความรู้และความเข้าใจ
10:28 And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;

10:29 ได้สมทบกับพี่น้องของเขา กับขุนนางของเขา ได้เข้าในการสาปแช่งและในการปฏิญาณที่จะดำเนินตามพระราชบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งทรงมอบไว้ทางโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้า และที่จะปฏิบัติและกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และตามคำตัดสินและกฎเกณฑ์ของพระองค์
10:29 They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;

10:30 และที่เราทั้งหลายจะไม่ยกบุตรสาวของเราให้แก่ชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้น และไม่รับบุตรสาวของเขาทั้งหลายให้แก่บุตรชายของเรา
10:30 And that we would not give our daughters unto the people of the land, not take their daughters for our sons:

10:31 และถ้าชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้นนำเครื่องใช้หรือข้าวอย่างใดๆมาขายในวันสะบาโต เราจะไม่ซื้อจากเขาในวันสะบาโตหรือในวันบริสุทธิ์ และเราจะไม่เก็บผลของปีที่เจ็ด และไม่เก็บหนี้สินทุกอย่าง
10:31 And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.

10:32 และเราทั้งหลายกำหนดไว้ว่าจะให้คิดกับตัวเราเป็นรายปีให้เสียคนละจำนวนหนึ่งส่วนสามเชเขล เพื่อการปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าของเรา
10:32 Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;

10:33 คือให้เป็นราคาขนมปังหน้าพระพักตร์ ธัญญบูชาเนืองนิตย์ เครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ สำหรับสะบาโตต่างๆ วันขึ้นหนึ่งค่ำ เทศกาลกำหนดต่างๆ สิ่งของบริสุทธิ์ และเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อทำการลบมลทินบาปของพวกอิสราเอล สำหรับงานทุกอย่างในพระนิเวศของพระเจ้าของเราทั้งหลาย
10:33 For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.

10:34 เราได้จับสลากด้วย คือบรรดาปุโรหิต คนเลวี และประชาชนทั้งหลายเพื่อเอาฟืนถวาย นำเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าของเรา ตามเรือนบรรพบุรุษของเรา ตามเวลากำหนดเป็นปีๆไป เพื่อเผาบนแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติ
10:34 And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:

10:35 และเพื่อนำผลแรกแห่งที่ดินของเรา และผลแรกของผลต้นไม้ทั้งสิ้นทุกปี มายังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
10:35 And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:

10:36 และจะนำบุตรชายหัวปี และสัตว์หัวปีของเรา ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติ และลูกหัวปีแห่งฝูงวัว และฝูงแพะแกะของเรามายังพระนิเวศของพระเจ้าของเรา ยังปุโรหิตผู้ปรนนิบัติอยู่ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเรา
10:36 Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:

10:37 และที่จะนำยอดแป้งเปียกของเรา สิ่งบริจาคของเรา ผลไม้ของต้นไม้ทุกต้น น้ำองุ่นและน้ำมัน มายังบรรดาปุโรหิต มายังห้องพระนิเวศของพระเจ้าของเรา และที่จะนำสิบชักหนึ่งจากแผ่นดินของเรามาให้คนเลวี เพราะคนเลวีเป็นผู้เก็บสิบชักหนึ่งแห่งงานของเราจากหัวเมืองชนบททั้งสิ้นของเรา
10:37 And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.

10:38 และปุโรหิต ลูกหลานของอาโรน จะอยู่กับคนเลวีเมื่อคนเลวีได้รับสิบชักหนึ่ง และคนเลวีจะนำสิบชักหนึ่งของสิบชักหนึ่งมายังพระนิเวศของพระเจ้าของเรา มายังห้อง ยังคลังพัสดุ
10:38 And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.

10:39 เพราะประชาชนอิสราเอลและคนเลวีจะนำส่วนบริจาคคือ ข้าว น้ำองุ่นใหม่และน้ำมัน มายังห้องซึ่งเป็นที่เก็บเครื่องใช้ของสถานบริสุทธิ์ และที่อยู่ของปุโรหิตผู้ปรนนิบัติ และคนเฝ้าประตู และนักร้อง เราจะไม่เพิกเฉยต่อพระนิเวศของพระเจ้าของเรา
10:39 For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.

อ่านบทถัดไป
Nehemiah
Main Categories

เข้าชมแล้ว 2,934,885 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   2 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0381 seconds ! ( 12 query)