Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Lamentations บทที่ 3

BIBLE ในหมวด Prophets

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

3:1 ข้าพเจ้าเป็นคนที่ได้เห็นความทุกข์ใจ โดยไม้เรียวแห่งพระพิโรธของพระองค์
3:1 I AM the man that hath seen affliction by the rod of his wrath.

3:2 พระองค์ทรงนำและพาข้าพเจ้ามาในความมืดและไม่ใช่ในความสว่าง
3:2 He hath led me, and brought me into darkness, but not into light.

3:3 แท้จริงพระองค์ทรงหันมาต่อสู้ข้าพเจ้า พระองค์ทรงพลิกพระหัตถ์ของพระองค์ต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่ตลอดวันร่ำไป
3:3 Surely against me is he turned; he turneth his hand against me all the day.

3:4 เนื้อและหนังข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทำให้ซูบซีดไป พระองค์ทรงหักกระดูกข้าพเจ้าแล้ว
3:4 My flesh and my skin hath he made old; he hath broken my bones.

3:5 พระองค์ทรงสร้างรั้วขังข้าพเจ้า ทรงเอาความขมขื่นและความทุกข์ยากลำบากล้อมข้าพเจ้าไว้
3:5 He hath builded against me, and compassed me with gall and travail.

3:6 พระองค์ได้ทรงบังคับข้าพเจ้าให้อยู่ในที่มืด ดุจคนที่ตายนานแล้ว
3:6 He hath set me in dark places, as they that be dead of old.

3:7 พระองค์ทรงกระทำรั้วต้นไม้ล้อมข้าพเจ้าไว้เพื่อจะกักไม่ให้ออกไปได้ พระองค์ทรงตีตรวนหนักล่ามข้าพเจ้าไว้
3:7 He hath hedged me about, that I cannot get out: he hath made my chain heavy.

3:8 ยิ่งกว่านั้น เมื่อข้าพเจ้าร้องและตะโกน พระองค์มิทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า
3:8 Also when I cry and shout, he shutteth out my prayer.

3:9 พระองค์ทรงล้อมทางทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยก้อนหินที่สกัด พระองค์ทรงกระทำให้หนทางข้าพเจ้าคดเคี้ยวไป
3:9 He hath inclosed my ways with hewn stone, he hath made my paths crooked.

3:10 ทีข้าพเจ้า พระองค์ทรงทำท่าดุจหมีคอยตระครุบ และดั่งสิงโตแอบซุ่มอยู่ในที่ลับ
3:10 He was unto me as a bear lying in wait, and as a lion in secret places.

3:11 พระองค์ทรงหันเหทางของข้าพเจ้าไปเสีย และฉีกข้าพเจ้าเป็นชิ้นๆ พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องโดดเดี่ยวอ้างว้าง
3:11 He hath turned aside my ways, and pulled me in pieces: he hath made me desolate.

3:12 พระองค์ทรงโก่งธนูของพระองค์และเอาข้าพเจ้าตั้งเป็นเป้าสำหรับลูกธนู
3:12 He hath bent his bow, and set me as a mark for the arrow.

3:13 พระองค์ทรงเอาลูกธนูในแล่งของพระองค์ ยิงเข้าในหัวใจของข้าพเจ้าแล้ว
3:13 He hath caused the arrows of his quiver to enter into my reins.

3:14 ข้าพเจ้าได้กลายเป็นที่นินทาให้ชนชาติทั้งหลายหัวเราะเยาะ เป็นเนื้อเพลงให้เขาร้องเล่นวันยังค่ำ
3:14 I was a derision to all my people; and their song all the day.

3:15 พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าบริโภคผักรสขมจนช่ำ พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าเมาไปด้วยบอระเพ็ด
3:15 He hath filled me with bitterness, he hath made me drunken with wormwood.

3:16 พระองค์กระทำให้ฟันข้าพเจ้าหักโดยเคี้ยวก้อนกรวด และทรงปกคลุมข้าพเจ้าด้วยขี้เถ้า
3:16 He hath also broken my teeth with gravel stones, he hath covered me with ashes.

3:17 พระองค์กระทำให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าขาดความสงบสุข จนข้าพเจ้าลืมความมั่งคั่งว่าเป็นอะไร
3:17 And thou hast removed my soul far off from peace: I forgat prosperity.

3:18 ข้าพเจ้าจึงว่า "กำลังและความหวังซึ่งข้าพเจ้าได้จากพระเยโฮวาห์ก็ดับหมด"
3:18 And I said, My strength and my hope is perished from the LORD:

3:19 ขอทรงจำความทุกข์ใจและความทรมานของข้าพเจ้า อันเป็นบอระเพ็ดและดีหมี
3:19 Remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall.

3:20 จิตวิญญาณของข้าพเจ้ายังนึกถึงเนืองๆ และต้องค้อมลงภายในตัวข้าพเจ้า
3:20 My soul hath them still in remembrance, and is humbled in me.

3:21 ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ ข้าพเจ้าจึงมีความหวัง
3:21 This I recall to my mind, therefore have I hope.

3:22 เพราะเหตุพระเมตตาของพระเยโฮวาห์เราจึงไม่สูญสิ้นไป เพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด
3:22 It is of the LORD's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not.

3:23 เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า ความสัตย์ซื่อของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก
3:23 They are new every morning: great is thy faithfulness.

3:24 จิตใจของข้าพเจ้าว่า "พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้า เหตุฉะนี้ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์"
3:24 The LORD is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.

3:25 พระเยโฮวาห์ทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่ และทรงดีต่อจิตวิญญาณที่แสวงหาพระองค์
3:25 The LORD is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him.

3:26 เป็นการดีที่คนเราจะหวังใจและรอคอยความรอดจากพระเยโฮวาห์ด้วยความสงบ
3:26 It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the LORD.

3:27 เป็นการดีที่คนเราจะแบกแอกในปฐมวัย
3:27 It is good for a man that he bear the yoke of his youth.

3:28 ให้เขานั่งเงียบๆอยู่แต่ลำพัง เพราะพระองค์ทรงวางแอกนั้นเอง
3:28 He sitteth alone and keepeth silence, because he hath borne it upon him.

3:29 ให้เขาเอาปากจดไว้ในผงคลีดิน ถ้าทำดังนั้นชะรอยจะมีหวัง
3:29 He putteth his mouth in the dust; if so be there may be hope.

3:30 ให้เขาเอียงแก้มให้ผู้ที่ตบเขา ให้เขายอมรับความอับอายอย่างเต็มเปี่ยมเถิด
3:30 He giveth his cheek to him that smiteth him: he is filled full with reproach.

3:31 ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งเป็นนิตย์ดอก
3:31 For the LORD will not cast off for ever:

3:32 แม้พระองค์ทรงกระทำให้เกิดความเศร้าโศก พระองค์จะทรงพระกรุณาตามความเมตตาอันล้นเหลือของพระองค์
3:32 But though he cause grief, yet will he have compassion according to the multitude of his mercies.

3:33 เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ใครเกิดความทุกข์ใจ หรือให้บุตรทั้งหลายของมนุษย์มีความโศกด้วยชอบพระทัยก็หามิได้
3:33 For he doth not afflict willingly nor grieve the children of men.

3:34 การเหยียบย่ำบรรดาเชลยแห่งแผ่นดินโลกไว้ใต้เท้าก็ดี
3:34 To crush under his feet all the prisoners of the earth.

3:35 การตัดสิทธิ์ของมนุษย์ผู้หนึ่งผู้ใดต่อพระพักตร์ผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดก็ดี
3:35 To turn aside the right of a man before the face of the most High,

3:36 การตัดสินกลับสัตย์ในคดีของมนุษย์ก็ดี องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเลย
3:36 To subvert a man in his cause, the LORD approveth not.

3:37 ผู้ใดจะสั่งและให้เป็นไปได้นอกจากเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เป็นไป
3:37 Who is he that saith, and it cometh to pass, when the Lord commandeth it not?

3:38 จากพระโอษฐ์ของพระผู้สูงสุดนั้นไม่ใช่มีมาทั้งร้ายและดีหรือ
3:38 Out of the mouth of the most High proceedeth not evil and good?

3:39 มนุษย์เป็นๆจะไปบ่นเอากับใคร คือมนุษย์ที่ถูกทำโทษเพราะบาปของตน
3:39 Wherefore doth a living man complain, a man for the punishment of his sins?

3:40 ให้พวกเราทดสอบและพิจารณาวิถีของพวกเรา และกลับมาหาพระเยโฮวาห์เถิด
3:40 Let us search and try our ways, and turn again to the LORD.

3:41 ให้พวกเรายกจิตใจและมือของพวกเราขึ้นต่อพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ทูลว่า
3:41 Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens.

3:42 "พวกข้าพระองค์ได้ทรยศและได้กบฏแล้ว และพระองค์ยังไม่ได้ทรงอภัยโทษ
3:42 We have transgressed and have rebelled: thou hast not pardoned.

3:43 พระองค์ทรงห่มความกริ้วและข่มเหงพวกข้าพระองค์ ได้ทรงประหารอย่างไม่สงสาร
3:43 Thou hast covered with anger, and persecuted us: thou hast slain, thou hast not pitied.

3:44 พระองค์ทรงคลุมพระองค์ไว้เสียด้วยเมฆ เพื่อว่าการอธิษฐานของพวกข้าพระองค์จะไม่ทะลุไปถึงพระองค์ได้
3:44 Thou hast covered thyself with a cloud, that our prayer should not pass through.

3:45 พระองค์ได้ทรงกระทำให้พวกข้าพระองค์เป็นเหมือนหยากเหยื่อและมูลฝอยอยู่ในท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
3:45 Thou hast made us as the offscouring and refuse in the midst of the people.

3:46 บรรดาศัตรูของพวกข้าพระองค์ได้อ้าปากตะโกนโพนทะนาว่าพวกข้าพระองค์
3:46 All our enemies have opened their mouths against us.

3:47 ความหวาดและกับดักมาถึงข้าพระองค์ทั้งหลาย ทั้งการรกร้างว่างเปล่าและความพินาศ
3:47 Fear and a snare is come upon us, desolation and destruction.

3:48 น้ำตาของข้าพระองค์ไหลเป็นแม่น้ำเนื่องด้วยความพินาศแห่งธิดาของชนชาติของข้าพระองค์
3:48 Mine eye runneth down with rivers of water for the destruction of the daughter of my people.

3:49 น้ำตาของข้าพระองค์ไหลลงไม่หยุดและไม่มีเวลาสร่างเลย
3:49 Mine eye trickleth down, and ceaseth not, without any intermission.

3:50 กว่าพระเยโฮวาห์จะทอดพระเนตรลงแลดูจากสวรรค์
3:50 Till the LORD look down, and behold from heaven.

3:51 นัยน์ตาของข้าพระองค์ทำให้ใจข้าพระองค์ระทมเพราะเหตุบรรดาบุตรสาวแห่งกรุงข้าพระองค์
3:51 Mine eye affecteth mine heart because of all the daughters of my city.

3:52 พวกที่ตั้งตนเป็นศัตรูต่อข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุนั้นได้ขับไล่ข้าพระองค์ดังขับไล่นก
3:52 Mine enemies chased me sore, like a bird, without cause.

3:53 เขาทั้งหลายจะตัดชีวิตของข้าพระองค์เสียในคุกใต้ดิน และเอาหินก้อนหนึ่งทุ่มใส่ข้าพระองค์
3:53 They have cut off my life in the dungeon, and cast a stone upon me.

3:54 น้ำได้ท่วมศีรษะของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ว่า `ข้าพเจ้าถูกผลาญแน่แล้ว'
3:54 Waters flowed over mine head; then I said, I am cut off.

3:55 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ได้ร้องออกพระนามของพระองค์จากที่ลึกในคุกใต้ดิน
3:55 I called upon thy name, O LORD, out of the low dungeon.

3:56 พระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ที่ว่า `ขออย่าทรงจุกพระกรรณต่อลมหายใจและการร้องทูลของข้าพระองค์'
3:56 Thou hast heard my voice: hide not thine ear at my breathing, at my cry.

3:57 พระองค์ทรงเข้ามาใกล้ในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ พระองค์ตรัสว่า `ไม่ต้องกลัว'
3:57 Thou drewest near in the day that I called upon thee: thou saidst, Fear not.

3:58 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงเข้ากับคดีของจิตใจข้าพระองค์แล้ว พระองค์ทรงไถ่ชีวิตข้าพระองค์
3:58 O LORD, thou hast pleaded the causes of my soul; thou hast redeemed my life.

3:59 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเห็นที่เขาผิดต่อข้าพระองค์แล้ว ขอทรงพิพากษาคดีของข้าพระองค์เถิด
3:59 O LORD, thou hast seen my wrong: judge thou my cause.

3:60 พระองค์ได้ทรงเห็นการแก้แค้นทั้งสิ้นของเขา และบรรดาแผนการทำร้ายข้าพระองค์แล้ว
3:60 Thou hast seen all their vengeance and all their imaginations against me.

3:61 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงได้ยินคำเยาะเย้ย และบรรดาแผนการทำร้ายข้าพระองค์แล้ว
3:61 Thou hast heard their reproach, O LORD, and all their imaginations against me;

3:62 คือริมฝีปากและความคิดของผู้ที่ได้รุกรานข้าพระองค์ ก็ต่อสู้ข้าพระองค์อยู่วันยังค่ำ
3:62 The lips of those that rose up against me, and their device against me all the day.

3:63 ดูเถิด ไม่ว่าเขาจะนั่งหรือลุก ตัวข้าพระองค์ก็เป็นเนื้อเพลงให้เขาร้องเล่น
3:63 Behold their sitting down, and their rising up; I am their musick.

3:64 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงสนองเขาทั้งหลายตามการกระทำแห่งน้ำมือของเขา
3:64 Render unto them a recompence, O LORD, according to the work of their hands.

3:65 ขอพระองค์ทรงกระทำให้ใจของเขาทั้งปวงโศกเศร้า ขอให้คำสาปของพระองค์ตกเหนือเขา
3:65 Give them sorrow of heart, thy curse unto them.

3:66 ขอพระองค์ทรงรังควานและทำลายเขาเสียด้วยพระพิโรธจากใต้ฟ้าสวรรค์ของพระเยโฮวาห์"
3:66 Persecute and destroy them in anger from under the heavens of the LORD.

อ่านบทถัดไป
Lamentations
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,149,771 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   96 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0428 seconds ! ( 12 query)