Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 11

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

11:1 ตราชูเทียมเท็จนั้นเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่ลูกตุ้มเที่ยงตรงเป็นความปีติยินดีของพระองค์
11:1 A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.

11:2 เมื่อความเย่อหยิ่งมาถึง ความอับอายก็มาด้วย แต่ปัญญาอยู่กับคนใจถ่อม
11:2 When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.

11:3 ความซื่อสัตย์ของคนที่เที่ยงธรรมย่อมนำเขา แต่ความคดโกงของคนละเมิดย่อมทำลายเขา
11:3 The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.

11:4 ความมั่งคั่งไม่อำนวยกำไรในวันทรงพระพิโรธ แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นความมรณา
11:4 Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.

11:5 ความชอบธรรมของคนที่ไร้ตำหนิย่อมรักษาทางของเขาให้ตรง แต่คนชั่วร้ายจะล้มลงด้วยความชั่วร้ายของเขาเอง
11:5 The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.

11:6 ความชอบธรรมของคนเที่ยงธรรมย่อมช่วยเขาให้พ้น แต่คนละเมิดจะถูกราคะของเขาจับเป็นเชลย
11:6 The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.

11:7 เมื่อคนชั่วร้ายตาย ความหวังของเขาจะพินาศ และความมุ่งหวังของคนอธรรมก็สูญเปล่า
11:7 When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.

11:8 คนชอบธรรมรับการช่วยเหลือให้พ้นความลำบาก และคนชั่วร้ายเข้าไปแทนที่
11:8 The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.

11:9 คนหน้าซื่อใจคดทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก แต่คนชอบธรรมจะได้รับการช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความรู้
11:9 An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.

11:10 เมื่อคนชอบธรรมอยู่เย็นเป็นสุข บ้านเมืองก็เปรมปรีดิ์ และเมื่อคนชั่วร้ายพินาศ ก็มีเสียงโห่ร้อง
11:10 When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.

11:11 โดยพรของคนเที่ยงธรรม บ้านเมืองก็เป็นที่ยกย่อง แต่ว่ามันคว่ำลงโดยปากของคนชั่วร้าย
11:11 By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.

11:12 บุคคลที่ขาดสติปัญญาย่อมเหยียดเพื่อนบ้านของตน แต่คนที่มีความเข้าใจก็ยังนิ่งอยู่
11:12 He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.

11:13 บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับ แต่บุคคลที่มีใจสัตย์ซื่อย่อมปิดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้
11:13 A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.

11:14 ที่ไหนที่ไม่มีคำแนะนำ ประชาชนก็ล้มลง แต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัย
11:14 Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.

11:15 บุคคลผู้รับประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์ แต่คนที่เกลียดการรับประกันย่อมปลอดภัย
11:15 He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.

11:16 สตรีงามสง่าย่อมได้รับเกียรติ และชายที่มีอำนาจใหญ่โตย่อมมั่งคั่ง
11:16 A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.

11:17 ชายผู้มีความเอ็นดูย่อมให้ประโยชน์แก่จิตใจตน แต่ชายที่ดุร้ายย่อมทำให้ตัวเองเจ็บปวด
11:17 The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.

11:18 บุคคลชั่วร้ายได้ทำงานที่หลอกลวง แต่บุคคลที่หว่านความชอบธรรมจะได้บำเหน็จที่แน่นอน
11:18 The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.

11:19 ความชอบธรรมนำไปสู่ชีวิตฉันใด บุคคลผู้ติดตามความชั่วร้ายจะนำไปสู่ความตายของตนเองฉันนั้น
11:19 As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.

11:20 คนที่มีใจตลบตะแลงเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่คนที่เที่ยงตรงในทางของเขาย่อมเป็นความปีติยินดีของพระองค์
11:20 They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.

11:21 ถึงแม้ใครลงมือช่วยก็ตาม ซึ่งคนชั่วร้ายจะไม่มีโทษนั้นหามิได้ แต่บรรดาเชื้อสายของคนชอบธรรมจะได้รับการช่วยให้พ้น
11:21 Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.

11:22 สตรีงามที่ปราศจากความเฉลียวฉลาด ก็เหมือนห่วงทองคำที่จมูกหมู
11:22 As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.

11:23 ความปรารถนาของคนชอบธรรมอยู่ในความดีเท่านั้น ความมุ่งหวังของคนชั่วร้ายอยู่ในความพิโรธ
11:23 The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.

11:24 บางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่ง บางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มี
11:24 There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.

11:25 บุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่ง บุคคลที่รดน้ำ เขาเองจะรับการรดน้ำ
11:25 The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.

11:26 ประชาชนจะแช่งบุคคลที่กักข้าว แต่พระพรจะอยู่บนศีรษะของผู้ที่ขายข้าว
11:26 He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.

11:27 บุคคลผู้แสวงหาความดี ก็แสวงหาความพอใจ แต่ความชั่วร้ายมาถึงผู้ที่เสาะหามัน
11:27 He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.

11:28 บุคคลผู้วางใจในความมั่งคั่งของตนจะล้มละลาย แต่คนชอบธรรมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียว
11:28 He that trusteth in his riches shall fall; but the righteous shall flourish as a branch.

11:29 บุคคลผู้ทำให้ครัวเรือนของเขาลำบากจะรับลมเป็นมรดก และคนโง่จะเป็นคนใช้ของคนที่มีใจฉลาด
11:29 He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.

11:30 ผลของคนชอบธรรมเป็นต้นไม้แห่งชีวิต และผู้ชนะวิญญาณก็มีสติปัญญา
11:30 The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.

11:31 ดูเถิด แม้คนชอบธรรมอาจจะถูกทำโทษในแผ่นดินโลก คนชั่วร้ายและคนบาปจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด
11:31 Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,179,866 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   5 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0433 seconds ! ( 12 query)