Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 8

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

8:1 ปัญญามิได้ร้องเรียกหรือ ความเข้าใจมิได้เปล่งเสียงของเธอหรือ
8:1 Doth not wisdom cry? and understanding put forth her voice?

8:2 ณ ที่สูงที่ข้างทาง ที่กลางถนนเธอก็ยืนอยู่
8:2 She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths.

8:3 ข้างประตู หน้าเมือง ที่ทางเข้ามุข เธอก็ร้องเสียงดังว่า
8:3 She crieth at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors.

8:4 "โอ บรรดาผู้ชายเอ๋ย เราเรียกเจ้า และเสียงเรียกของเราไปถึงบุตรชายของมนุษย์
8:4 Unto you, O men, I call; and my voice is to the sons of man.

8:5 โอ คนเขลา จงเข้าใจสติปัญญา คนโง่ทั้งหลาย จงมีใจที่เข้าใจ
8:5 O ye simple, understand wisdom: and, ye fools, be ye of an understanding heart.

8:6 ฟังซี เพราะเราจะพูดถึงสิ่งยอดเยี่ยม เพราะสิ่งที่ชอบจะมาจากริมฝีปากของเรา
8:6 Hear; for I will speak of excellent things; and the opening of my lips shall be right things.

8:7 เพราะปากของเราจะกล่าวความจริง ความชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อริมฝีปากของเรา
8:7 For my mouth shall speak truth; and wickedness is an abomination to my lips.

8:8 บรรดาคำปากของเรานั้นชอบธรรม ในนั้นไม่มีคำบิดหรือคำคด
8:8 All the words of my mouth are in righteousness; there is nothing froward or perverse in them.

8:9 คำเหล่านั้นสำหรับผู้ที่เข้าใจก็ตรงหมด สำหรับผู้พบความรู้ก็ถูกต้อง
8:9 They are all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge.

8:10 จงรับคำสั่งสอนของเราแทนเงิน และความรู้แทนทองคำอย่างดี
8:10 Receive my instruction, and not silver; and knowledge rather than choice gold.

8:11 เพราะปัญญาดีกว่าทับทิม และสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งหมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้
8:11 For wisdom is better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it.

8:12 เราคือปัญญา อยู่ในความหยั่งรู้ และเราพบความรู้แห่งความเฉลียวฉลาด
8:12 I wisdom dwell with prudence, and find out knowledge of witty inventions.

8:13 ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นความเกลียดชังความชั่วร้าย เราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหอง และทางของความชั่วร้ายกับปากตลบตะแลง
8:13 The fear of the LORD is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.

8:14 เรามีคำหารือและสติปัญญา เรามีความเข้าใจ เรามีกำลัง
8:14 Counsel is mine, and sound wisdom: I am understanding; I have strength.

8:15 โดยเรานี่แหละกษัตริย์จึงปกครอง และผู้ครอบครองจึงตรากฎหมายที่ยุติธรรม
8:15 By me kings reign, and princes decree justice.

8:16 โดยเรานี่แหละเจ้านายและขุนนางได้ครอบครอง คือบรรดาผู้พิพากษาของแผ่นดินโลก
8:16 By me princes rule, and nobles, even all the judges of the earth.

8:17 เรารักบรรดาผู้ที่รักเรา และบรรดาผู้ที่แสวงหาเราอย่างขยันขันแข็งก็พบเรา
8:17 I love them that love me; and those that seek me early shall find me.

8:18 ความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับเรา เออ ทั้งทรัพย์ศฤงคารที่ทนทานและความชอบธรรม
8:18 Riches and honour are with me; yea, durable riches and righteousness.

8:19 ผลของเราดีกว่าทองคำ แม้ทองคำเนื้อดี และผลได้ของเราดีกว่าเงินเนื้อบริสุทธิ์
8:19 My fruit is better than gold, yea, than fine gold; and my revenue than choice silver.

8:20 เรานำในทางแห่งความชอบธรรม ในวิถีทั้งหลายของความยุติธรรม
8:20 I lead in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment:

8:21 ประสาททรัพย์ศฤงคารแก่บรรดาผู้ที่รักเรา บรรจุคลังทรัพย์ทั้งหลายของเขาให้เต็ม
8:21 That I may cause those that love me to inherit substance; and I will fill their treasures.

8:22 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นเจ้าของเราในเมื่อพระองค์ทรงเริ่มงานของพระองค์ ก่อนบรรดาพระราชกิจโบราณของพระองค์
8:22 The LORD possessed me in the beginning of his way, before his works of old.

8:23 เราได้รับการสถาปนาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้ว ตั้งแต่แรก ก่อนปฐมกาลของแผ่นดินโลก
8:23 I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was.

8:24 เราถือกำเนิดมาเมื่อก่อนมีมหาสมุทร เมื่อไม่มีน้ำพุที่มีน้ำมากมาย
8:24 When there were no depths, I was brought forth; when there were no fountains abounding with water.

8:25 ก่อนการเนรมิตสร้างภูเขา ก่อนเนินเขา เราก็ถือกำเนิดมาแล้ว
8:25 Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth:

8:26 ก่อนที่พระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลก ทั้งไร่นา หรือก่อนผงคลีแรกของพิภพ
8:26 While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world.

8:27 เมื่อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ เราอยู่ที่นั่นแล้ว เมื่อพระองค์ทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทร
8:27 When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass upon the face of the depth:

8:28 เมื่อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าเบื้องบน เมื่อพระองค์ทรงกระทำน้ำพุของน้ำบาดาลให้มั่นไว้
8:28 When he established the clouds above: when he strengthened the fountains of the deep:

8:29 เมื่อพระองค์ทรงกำหนดเขตจำกัดให้แก่ทะเล เพื่อว่าน้ำจะไม่ละเมิดพระบัญชาของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงปักผังรากฐานของพิภพ
8:29 When he gave to the sea his decree, that the waters should not pass his commandment: when he appointed the foundations of the earth:

8:30 เราอยู่ข้างพระองค์แล้ว เหมือนผู้ที่พระองค์ทรงเลี้ยงดู เราเป็นความปีติยินดีประจำวันของพระองค์ เปรมปรีดิ์อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์เสมอ
8:30 Then I was by him, as one brought up with him: and I was daily his delight, rejoicing always before him;

8:31 เปรมปรีดิ์ในพิภพที่มีคนอาศัยของพระองค์ และปีติยินดีในบุตรทั้งหลายของมนุษย์
8:31 Rejoicing in the habitable part of his earth; and my delights were with the sons of men.

8:32 ฉะนั้น โอ บุตรทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้จงฟังเรา บรรดาผู้ที่รักษาทางของเราก็อยู่สุขสงบ
8:32 Now therefore hearken unto me, O ye children: for blessed are they that keep my ways.

8:33 จงฟังคำสั่งสอน และจงฉลาด และอย่าเพิกเฉยเสีย
8:33 Hear instruction, and be wise, and refuse it not.

8:34 ผู้ใดที่ฟังเราก็เป็นสุข คือเฝ้าอยู่ที่ประตูรั้วของเราทุกวัน และคอยอยู่ข้างประตูบ้านของเรา
8:34 Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors.

8:35 เพราะผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิต และได้รับความพอพระทัยจากพระเยโฮวาห์
8:35 For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the LORD.

8:36 แต่ผู้ที่พลาดขาดเราก็กระทำจิตใจตัวเองให้เจ็บ บรรดาผู้ที่เกลียดชังเราก็รักความมรณา"
8:36 But he that sinneth against me wrongeth his own soul: all they that hate me love death.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,528,696 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   2 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0387 seconds ! ( 12 query)