Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 3

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

3:1 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าลืมกฎเกณฑ์ของเรา แต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเรา
3:1 My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

3:2 เพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปี ชีวิตยืนยาว และความสุขสมบูรณ์แก่เจ้า
3:2 For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.

3:3 อย่าให้ความเมตตาและความจริงทอดทิ้งเจ้า จงผูกมันไว้ที่คอของเจ้า จงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้า
3:3 Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:

3:4 ดังนั้น เจ้าจะพบความโปรดปรานและความเข้าใจอันดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์
3:4 So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.

3:5 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง
3:5 Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

3:6 จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น
3:6 In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

3:7 อย่าทำตัวฉลาดตามสายตาของตนเอง จงยำเกรงพระเยโฮวาห์ และออกไปเสียจากความชั่วร้าย
3:7 Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.

3:8 การกระทำเช่นนี้จะเป็นสุขภาพแก่สะดือของเจ้า และเป็นไขในกระดูกของตน
3:8 It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.

3:9 จงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาห์ด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า
3:9 Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:

3:10 แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดม และบ่อย่ำองุ่นของเจ้าจะล้นด้วยน้ำองุ่นใหม่
3:10 So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.

3:11 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าดูหมิ่นการตีสอนของพระเยโฮวาห์ หรือเบื่อหน่ายต่อการตักเตือนของพระองค์
3:11 My son, despise not the chastening of the LORD; neither be weary of his correction:

3:12 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรัก ดังบิดาตักเตือนบุตรชายผู้ที่เขาปีติชื่นชม
3:12 For whom the LORD loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.

3:13 มนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจ เป็นสุขจริงหนอ
3:13 Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.

3:14 เพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและกำไรนั้นดีกว่าทองคำเนื้อดี
3:14 For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.

3:15 เธอประเสริฐกว่าทับทิม และบรรดาสิ่งที่เจ้าปรารถนาจะเปรียบกับเธอไม่ได้
3:15 She is more precious than rubies: and all the things thou canst desire are not to be compared unto her.

3:16 ชีวิตยืนยาวอยู่ที่มือขวาของเธอ และที่มือซ้ายของเธอมีความมั่งคั่งและเกียรติยศ
3:16 Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.

3:17 ทางของเธอเป็นทางของความร่มรื่น และวิถีทั้งสิ้นของเธอคือสันติภาพ
3:17 Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.

3:18 เธอเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ยึดเธอไว้ บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นก็เป็นสุข
3:18 She is a tree of life to them that lay hold upon her: and happy is every one that retaineth her.

3:19 พระเยโฮวาห์ทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญา พระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจ
3:19 The LORD by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.

3:20 โดยความรู้ของพระองค์น้ำบาดาลก็ปะทุออกมา และเมฆก็หยาดน้ำค้างลงมา
3:20 By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.

3:21 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไว้ อย่าให้ทั้งสองนี้หนีไปจากสายตาของเจ้า
3:21 My son, let not them depart from thine eyes: keep sound wisdom and discretion:

3:22 ดังนั้นทั้งสองจะเป็นชีวิตแก่จิตใจของเจ้า จะเป็นความงดงามประดับคอของเจ้า
3:22 So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck.

3:23 แล้วเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัย และเท้าของเจ้าจะไม่สะดุด
3:23 Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble.

3:24 เมื่อเจ้านอน เจ้าจะไม่กลัว เออ เจ้าจะนอนและการนอนหลับของเจ้าจะเป็นอย่างผาสุกสดชื่น
3:24 When thou liest down, thou shalt not be afraid: yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.

3:25 อย่าเกรงความหวาดกลัวอย่างปัจจุบันทันด่วน และอย่าเกรงเมื่อการรกร้างว่างเปล่าของคนชั่วมาถึง
3:25 Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, when it cometh.

3:26 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความไว้วางใจของเจ้า และจะทรงรักษาเท้าของเจ้าให้พ้นจากการถูกจับ
3:26 For the LORD shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken.

3:27 อย่ายึดความดีไว้จากผู้ที่สมควรจะได้รับ ในเมื่อสิ่งนี้อยู่ในอำนาจมือของเจ้าที่จะกระทำได้
3:27 Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.

3:28 อย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่า "ไปเถอะ แล้วกลับมาอีก พรุ่งนี้ฉันจะให้" ในเมื่อเจ้ามีให้อยู่แล้ว
3:28 Say not unto thy neighbour, Go, and come again, and to morrow I will give; when thou hast it by thee.

3:29 อย่ากะแผนงานชั่วร้ายต่อเพื่อนบ้านของเจ้า ผู้อาศัยอย่างไว้วางใจอยู่ข้างๆเจ้า
3:29 Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.

3:30 อย่าโต้แย้งกับผู้ใดอย่างไร้เหตุผลในเมื่อเขามิได้ทำอันตรายอย่างใดแก่เจ้า
3:30 Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm.

3:31 อย่าอิจฉาคนที่ทารุณ อย่าเลือกทางใดๆของเขาเลย
3:31 Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways.

3:32 เพราะคนตลบตะแลงเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่ข้อลึกลับของพระองค์นั้นอยู่กับคนชอบธรรม
3:32 For the froward is abomination to the LORD: but his secret is with the righteous.

3:33 คำสาปแช่งของพระเยโฮวาห์อยู่บนเรือนของคนชั่วร้าย แต่พระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่ที่อาศัยของคนชอบธรรม
3:33 The curse of the LORD is in the house of the wicked: but he blesseth the habitation of the just.

3:34 แน่นอนพระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่มักเยาะเย้ย แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม
3:34 Surely he scorneth the scorners: but he giveth grace unto the lowly.

3:35 คนฉลาดจะได้เกียรติเป็นมรดก แต่คนโง่จะได้ความอัปยศเป็นตำแหน่ง
3:35 The wise shall inherit glory: but shame shall be the promotion of fools.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,517,928 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0428 seconds ! ( 12 query)