Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 21

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

21:1 พระทัยกษัตริย์เป็นเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จะหันไปไหนๆตามแต่พระองค์ทรงโปรด
21:1 The king's heart is in the hand of the LORD, as the rivers of water: he turneth it whithersoever he will.

21:2 ทางของคนทุกทางก็ถูกต้องในสายตาของตนเอง แต่พระเยโฮวาห์ทรงพินิจดูจิตใจ
21:2 Every way of a man is right in his own eyes: but the LORD pondereth the hearts.

21:3 ที่จะกระทำความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมก็เป็นที่โปรดปรานแด่พระเยโฮวาห์มากกว่าเครื่องสักการบูชา
21:3 To do justice and judgment is more acceptable to the LORD than sacrifice.

21:4 ตายโส ใจเย่อหยิ่งและการไถนาของคนชั่วร้ายเป็นบาป
21:4 An high look, and a proud heart, and the plowing of the wicked, is sin.

21:5 แผนงานของคนขยันขันแข็งนำสู่ความอุดมแน่นอน แต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสนเท่านั้น
21:5 The thoughts of the diligent tend only to plenteousness; but of every one that is hasty only to want.

21:6 การได้คลังทรัพย์มาด้วยลิ้นมุสาก็คือความอนิจจังที่เคลื่อนไปๆมาๆของคนที่เสาะหาความตาย
21:6 The getting of treasures by a lying tongue is a vanity tossed to and fro of them that seek death.

21:7 ความทารุณของคนชั่วร้ายจะกวาดเขาไป เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมทำสิ่งที่ยุติธรรม
21:7 The robbery of the wicked shall destroy them; because they refuse to do judgment.

21:8 ทางของมนุษย์ตลบตะแลงและมีความผิด แต่ความประพฤติของผู้บริสุทธิ์นั้นถูกต้อง
21:8 The way of man is froward and strange: but as for the pure, his work is right.

21:9 อยู่ที่มุมบนหลังคาเรือนดีกว่าอยู่ในเรือนกว้างขวางร่วมกับหญิงขี้ทะเลาะ
21:9 It is better to dwell in a corner of the housetop, than with a brawling woman in a wide house.

21:10 วิญญาณของคนชั่วร้ายปรารถนาความชั่ว เพื่อนบ้านของเขาไม่เป็นที่ชอบใจในสายตาของเขา
21:10 The soul of the wicked desireth evil: his neighbour findeth no favour in his eyes.

21:11 เมื่อคนมักเยาะเย้ยถูกลงโทษ คนเขลาก็ฉลาดขึ้น เมื่อปราชญ์ได้รับการสั่งสอน เขาก็ได้ความรู้
21:11 When the scorner is punished, the simple is made wise: and when the wise is instructed, he receiveth knowledge.

21:12 คนชอบธรรมสังเกตดูเรือนของคนชั่วร้าย แต่พระเจ้าทรงคว่ำคนชั่วร้ายลงเพราะเหตุความชั่วร้ายของเขา
21:12 The righteous man wisely considereth the house of the wicked: but God overthroweth the wicked for their wickedness.

21:13 บุคคลผู้อุดหูไม่ฟังเสียงร้องของคนยากจน ตัวเขาเองจะร้อง แต่ไม่มีใครได้ยิน
21:13 Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard.

21:14 ให้ของกำนัลในที่ลับย่อมแปรความโกรธ ให้สินบนในอกก็แปรการพิโรธร้าย
21:14 A gift in secret pacifieth anger: and a reward in the bosom strong wrath.

21:15 เมื่อกระทำการตัดสินก็เป็นการชื่นบานแก่คนชอบธรรม แต่คนกระทำความชั่วช้าจะได้รับความพินาศ
21:15 It is joy to the just to do judgment: but destruction shall be to the workers of iniquity.

21:16 ผู้ใดที่หันเหไปจากทางแห่งความเข้าใจ จะพักอยู่ในที่ประชุมของคนตาย
21:16 The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead.

21:17 บุคคลที่รักความเพลิดเพลินจะเป็นคนยากจน บุคคลที่รักเหล้าองุ่นและน้ำมันจะไม่มั่งคั่ง
21:17 He that loveth pleasure shall be a poor man: he that loveth wine and oil shall not be rich.

21:18 คนชั่วร้ายเป็นค่าไถ่สำหรับคนชอบธรรม และคนละเมิดสำหรับคนเที่ยงธรรม
21:18 The wicked shall be a ransom for the righteous, and the transgressor for the upright.

21:19 อยู่ในแผ่นดินทุรกันดารดีกว่าอยู่กับผู้หญิงที่ขี้ทะเลาะและจู้จี้ขี้บ่น
21:19 It is better to dwell in the wilderness, than with a contentious and an angry woman.

21:20 คลังทรัพย์ประเสริฐและน้ำมันมีอยู่ในที่อาศัยของคนฉลาด แต่คนโง่กินมันหมด
21:20 There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise; but a foolish man spendeth it up.

21:21 บุคคลผู้ตามติดความชอบธรรมและความเอ็นดู จะพบชีวิตและความชอบธรรมกับเกียรติยศ
21:21 He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.

21:22 ปราชญ์ปีนเข้าไปในเมืองของคนที่มีกำลัง และพังทลายที่กำบังเข้มแข็งที่เขาไว้วางใจ
21:22 A wise man scaleth the city of the mighty, and casteth down the strength of the confidence thereof.

21:23 บุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาจิตใจเขาเองให้พ้นความลำบาก
21:23 Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles.

21:24 "คนเย่อหยิ่งและคนมักเยาะเย้ย" เป็นชื่อของคนที่ประพฤติตัวด้วยความโกรธเย่อหยิ่งยโส
21:24 Proud and haughty scorner is his name, who dealeth in proud wrath.

21:25 ความปรารถนาของคนเกียจคร้านฆ่าตัวเขาเอง เพราะมือของเขาปฏิเสธไม่ทำงาน
21:25 The desire of the slothful killeth him; for his hands refuse to labour.

21:26 เขาโลภอย่างตะกละอยู่วันยังค่ำ แต่คนชอบธรรมให้และไม่หน่วงเหนี่ยวไว้
21:26 He coveteth greedily all the day long: but the righteous giveth and spareth not.

21:27 เครื่องสักการบูชาของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน เมื่อเขานำมาด้วยใจที่ชั่วร้ายจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด
21:27 The sacrifice of the wicked is abomination: how much more, when he bringeth it with a wicked mind?

21:28 พยานเท็จจะต้องพินาศ แต่คนที่พูดอย่างซื่อสัตย์นั้นฟังได้
21:28 A false witness shall perish: but the man that heareth speaketh constantly.

21:29 คนชั่วร้ายทำให้หน้าของตนด้านไป แต่คนเที่ยงธรรมพิเคราะห์ดูทางของตน
21:29 A wicked man hardeneth his face: but as for the upright, he directeth his way.

21:30 ปัญญาก็ดี ความเข้าใจก็ดี คำปรึกษาก็ดี จะเอาชนะพระเยโฮวาห์ไม่ได้
21:30 There is no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.

21:31 ม้าก็เตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับวันสงคราม แต่ความปลอดภัยเป็นของพระเยโฮวาห์
21:31 The horse is prepared against the day of battle: but safety is of the LORD.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 2,932,777 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   2 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0416 seconds ! ( 12 query)