Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 13

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

13:1 บุตรชายที่ฉลาดฟังคำสั่งสอนของบิดาตน แต่คนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำขนาบ
13:1 A wise son heareth his father's instruction: but a scorner heareth not rebuke.

13:2 คนจะกินของดีจากผลปากของตน แต่จิตใจของคนละเมิดจะกินความทารุณ
13:2 A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.

13:3 บุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา แต่บุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็จะมาถึงความพินาศ
13:3 He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.

13:4 วิญญาณของคนเกียจคร้านยังอยากอยู่ แต่ไม่ได้อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของคนขยันจะอ้วนพี
13:4 The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.

13:5 คนชอบธรรมเกลียดความเท็จ แต่คนชั่วร้ายประพฤติน่ารังเกียจและน่าอดสู
13:5 A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.

13:6 ความชอบธรรมระแวดระวังผู้ที่ทางของเขาเที่ยงธรรม แต่ความชั่วร้ายคว่ำคนบาป
13:6 Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.

13:7 คนที่ว่าตนมั่งคั่ง แต่ไม่มีอะไรเลยก็มี คนที่ว่าตนเป็นคนจน แต่มีทรัพย์ศฤงคารเป็นอันมากก็มีอยู่
13:7 There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.

13:8 ค่าไถ่ชีวิตของคนคือทรัพย์ศฤงคารของเขา แต่คนยากจนไม่ฟังคำติเตียน
13:8 The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.

13:9 สว่างของคนชอบธรรมก็เปรมปรีดิ์ แต่ประทีปของคนชั่วร้ายจะถูกดับ
13:9 The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.

13:10 เพราะความทะนงตัวเท่านั้นการวิวาทจึงเกิดขึ้น แต่ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่รับคำแนะนำ
13:10 Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.

13:11 ทรัพย์ศฤงคารที่ได้มาโดยโชคลาภจะยอบแยบลง แต่บุคคลที่ส่ำสมโดยการงานจะได้เพิ่มพูนขึ้น
13:11 Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.

13:12 ความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทำให้ใจเจ็บช้ำ แต่ความปรารถนาที่สำเร็จแล้วเป็นต้นไม้แห่งชีวิต
13:12 Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.

13:13 บุคคลผู้ดูหมิ่นพระวจนะจะถูกทำลาย แต่บุคคลผู้เกรงกลัวพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จ
13:13 Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.

13:14 กฎเกณฑ์ของปราชญ์เป็นน้ำพุแห่งชีวิต เพื่อจะออกไปให้พ้นจากบ่วงของความมรณา
13:14 The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.

13:15 ความเข้าใจที่ดีก็ได้รับความโปรดปราน แต่หนทางของคนละเมิดก็ยากนัก
13:15 Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.

13:16 บรรดาคนที่หยั่งรู้กระทำทุกอย่างด้วยความรู้ แต่คนโง่ก็อวดความโง่ของตน
13:16 Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.

13:17 ผู้สื่อสารที่ชั่วร้ายหลงไปในความร้าย แต่ทูตที่สัตย์ซื่อนำการรักษามาให้
13:17 A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.

13:18 ความยากจนและความอดสูมาถึงบุคคลที่เพิกเฉยต่อคำสั่งสอน แต่บุคคลที่สนใจคำตักเตือนก็ได้รับเกียรติ
13:18 Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.

13:19 ความปรารถนาที่สัมฤทธิ์ผลเป็นสิ่งหอมหวานสำหรับจิตวิญญาณ แต่เป็นความสะอิดสะเอียนแก่คนโง่ที่จะละเสียจากความชั่วร้าย
13:19 The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.

13:20 บุคคลที่เดินกับปราชญ์จะกลายเป็นคนฉลาด แต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะถูกทำลาย
13:20 He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.

13:21 ความชั่วร้ายตามติดคนบาป แต่คนชอบธรรมจะได้รับความดีเป็นบำเหน็จ
13:21 Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.

13:22 คนดีก็ละมรดกไว้ให้แก่หลานๆ แต่ทรัพย์ศฤงคารของคนบาปนั้นส่ำสมไว้ให้คนชอบธรรม
13:22 A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.

13:23 ดินที่คนยากจนไถไว้ก็เกิดผลอุดม แต่สิ่งของถูกทำลายได้เพราะขาดความยุติธรรม
13:23 Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.

13:24 บุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาทันเวลา
13:24 He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.

13:25 คนชอบธรรมรับประทานได้จนพอใจ แต่ท้องของคนชั่วร้ายจะหิว
13:25 The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 2,933,688 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   4 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0413 seconds ! ( 12 query)