Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 20

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

20:1 เหล้าองุ่นให้เกิดการเยาะเย้ย และสุราก็ให้เกิดเป็นพาลเกเร ผู้ใดถูกมันหลอกลวงก็ไม่เป็นคนฉลาด
20:1 Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise.

20:2 ความครั่นคร้ามกษัตริย์ก็เหมือนสิงโตคำราม ผู้ใดยั่วเย้าพระองค์ให้กริ้วก็ทำผิดต่อชีวิตของตนเอง
20:2 The fear of a king is as the roaring of a lion: whoso provoketh him to anger sinneth against his own soul.

20:3 ที่จะรักษาตนให้พ้นการวิวาทก็เป็นเกียรติ แต่คนโง่ทุกคนจะเข้ายุ่งกับธุระของคนอื่น
20:3 It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.

20:4 คนเกียจคร้านไม่ไถนาในหน้าหนาว เขาจึงจะแสวงหาเมื่อถึงฤดูเกี่ยว แต่ไม่พบอะไรเลย
20:4 The sluggard will not plow by reason of the cold; therefore shall he beg in harvest, and have nothing.

20:5 คำปรึกษาในใจของคนเหมือนน้ำลึก แต่คนที่มีความเข้าใจจะสามารถโพงมันออกมาได้
20:5 Counsel in the heart of man is like deep water; but a man of understanding will draw it out.

20:6 คนเป็นอันมากป่าวร้องความดีของเขาเอง แต่ใครจะหาคนสัตย์ซื่อพบเล่า
20:6 Most men will proclaim every one his own goodness: but a faithful man who can find?

20:7 คนชอบธรรมดำเนินในความซื่อสัตย์ของตน บุตรทั้งหลายของเขาที่เกิดตามเขามาย่อมได้รับพร
20:7 The just man walketh in his integrity: his children are blessed after him.

20:8 กษัตริย์ผู้ประทับบนบัลลังก์พิพากษาย่อมทรงฝัดความชั่วทั้งหลายออกด้วยพระเนตรของพระองค์
20:8 A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes.

20:9 ผู้ใดจะกล่าวได้ว่า "ข้าพเจ้าได้กระทำใจของข้าพเจ้าให้สะอาดแล้ว ข้าพเจ้าบริสุทธิ์พ้นบาปของข้าพเจ้า"
20:9 Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin?

20:10 ลูกตุ้มฉ้อฉลและเครื่องตวงคดโกง ทั้งสองสิ่งเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พอๆกัน
20:10 Divers weights, and divers measures, both of them are alike abomination to the LORD.

20:11 แม้เด็กๆก็แสดงตัวโดยการประพฤติของเขาว่า สิ่งที่เขากระทำจะบริสุทธิ์ และถูกต้องหรือไม่
20:11 Even a child is known by his doings, whether his work be pure, and whether it be right.

20:12 หูที่ฟังได้และตาที่มองเห็น พระเยโฮวาห์ทรงสร้างมันทั้งสอง
20:12 The hearing ear, and the seeing eye, the LORD hath made even both of them.

20:13 อย่ารักการหลับไหล เกรงว่าเจ้าจะมาถึงความยากจน จงลืมตาของเจ้า และเจ้าจะได้กินอาหารอิ่ม
20:13 Love not sleep, lest thou come to poverty; open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread.

20:14 ผู้ซื้อพูดว่า "เลว เลว" แต่เมื่อเขาไปแล้ว เขาจึงอวด
20:14 It is naught, it is naught, saith the buyer: but when he is gone his way, then he boasteth.

20:15 มีทองคำและทับทิมมีค่าเป็นอันมาก แต่ริมฝีปากที่มีความรู้ก็เป็นเพชรนิลจินดาประเสริฐ
20:15 There is gold, and a multitude of rubies: but the lips of knowledge are a precious jewel.

20:16 จงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้ เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่น และยึดตัวเขาไว้ เมื่อเขารับประกันหญิงต่างด้าว
20:16 Take his garment that is surety for a stranger: and take a pledge of him for a strange woman.

20:17 อาหารที่ได้มาด้วยการหลอกลวงมีรสหวานแก่ผู้ได้มา แต่ภายหลังปากของเขาจะเต็มไปด้วยกรวด
20:17 Bread of deceit is sweet to a man; but afterwards his mouth shall be filled with gravel.

20:18 แผนงานทั้งสิ้นดำรงอยู่ได้ด้วยการปรึกษาหารือ จงทำสงครามด้วยมีการนำที่ฉลาด
20:18 Every purpose is established by counsel: and with good advice make war.

20:19 บุคคลที่เที่ยวซุบซิบไปก็เผยความลับให้กระจาย ฉะนั้นอย่าเข้าสังคมกับคนที่ยกยอด้วยริมฝีปากของตน
20:19 He that goeth about as a talebearer revealeth secrets: therefore meddle not with him that flattereth with his lips.

20:20 ถ้าคนหนึ่งคนใดแช่งบิดาหรือมารดาของตน ประทีปของเขาจะดับมืดมิด
20:20 Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness.

20:21 เริ่มแรกอาจได้รับมรดกแบบชิงสุกก่อนห่าม แต่ที่สุดปลายจะไม่เป็นพร
20:21 An inheritance may be gotten hastily at the beginning; but the end thereof shall not be blessed.

20:22 อย่าพูดว่า "ข้าจะแก้แค้นความชั่ว" แต่จงรอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงช่วยเจ้าให้รอด
20:22 Say not thou, I will recompense evil; but wait on the LORD, and he shall save thee.

20:23 ลูกตุ้มฉ้อฉลเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ และตราชูเทียมเท็จก็ไม่ดี
20:23 Divers weights are an abomination unto the LORD; and a false balance is not good.

20:24 ย่างเท้าของมนุษย์นั้นพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้สั่ง แล้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่างไร
20:24 Man's goings are of the LORD; how can a man then understand his own way?

20:25 ที่คนจะกินของบริสุทธิ์ และมาสอบถามเมื่อปฏิญาณไปแล้ว ทั้งสองเป็นบ่วงดักตนเอง
20:25 It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.

20:26 กษัตริย์ที่ฉลาดย่อมฝัดคนชั่วร้าย แล้วทรงขับกงจักรทับเขา
20:26 A wise king scattereth the wicked, and bringeth the wheel over them.

20:27 จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นประทีปของพระเยโฮวาห์ ส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้น
20:27 The spirit of man is the candle of the LORD, searching all the inward parts of the belly.

20:28 ความเมตตาและความจริงสงวนกษัตริย์ไว้ และความเมตตาก็เชิดชูพระที่นั่งของพระองค์ไว้
20:28 Mercy and truth preserve the king: and his throne is upholden by mercy.

20:29 สง่าราศีของคนหนุ่มคือกำลังของเขา แต่ความงามของคนแก่คือผมหงอกของเขา
20:29 The glory of young men is their strength: and the beauty of old men is the grey head.

20:30 ความฟกช้ำดำเขียวของบาดแผลก็ชำระความชั่วเสีย การโบยตีกระทำให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้าน
20:30 The blueness of a wound cleanseth away evil: so do stripes the inward parts of the belly.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,180,039 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   14 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0369 seconds ! ( 12 query)