Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 28

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

28:1 คนชั่วร้ายก็หนีเมื่อไม่มีใครไล่ตาม แต่คนชอบธรรมก็กล้าหาญอย่างสิงโต
28:1 The wicked flee when no man pursueth: but the righteous are bold as a lion.

28:2 เมื่อแผ่นดินละเมิดก็มีผู้ครอบครองเพิ่มขึ้น แต่ด้วยคนที่มีความเข้าใจและความรู้ เสถียรภาพของแผ่นดินนั้นจะยั่งยืนนาน
28:2 For the transgression of a land many are the princes thereof: but by a man of understanding and knowledge the state thereof shall be prolonged.

28:3 คนยากจนที่บีบบังคับคนยากจนก็เหมือนฝนที่ซัดลงมา แต่ไม่ให้อาหาร
28:3 A poor man that oppresseth the poor is like a sweeping rain which leaveth no food.

28:4 บรรดาผู้ที่ทอดทิ้งพระราชบัญญัติย่อมสรรเสริญคนชั่วร้าย แต่บรรดาผู้ที่รักษาพระราชบัญญัติย่อมคอยต่อสู้เขา
28:4 They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend with them.

28:5 คนชั่วร้ายไม่เข้าใจความยุติธรรม แต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเยโฮวาห์เข้าใจสิ่งสารพัด
28:5 Evil men understand not judgment: but they that seek the LORD understand all things.

28:6 คนยากจนที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมของเขา ก็ดีกว่าคนมั่งคั่งที่คดโกงในทางของตน
28:6 Better is the poor that walketh in his uprightness, than he that is perverse in his ways, though he be rich.

28:7 บุคคลที่รักษาพระราชบัญญัติเป็นบุตรชายที่ฉลาด แต่เพื่อนของคนตะกละนำความอับอายมาถึงบิดาเขา
28:7 Whoso keepeth the law is a wise son: but he that is a companion of riotous men shameth his father.

28:8 บุคคลที่เพิ่มทรัพย์ศฤงคารของตนด้วยดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม พระเจ้าจะทรงเอาทรัพย์นั้นไปจากเขาเพื่อเพิ่มแก่คนที่จะเอ็นดูคนยากจน
28:8 He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor.

28:9 ถ้าผู้ใดหันใบหูไปเสียจากการฟังพระราชบัญญัติ แม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน
28:9 He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination.

28:10 บุคคลผู้นำคนชอบธรรมเข้าไปในทางชั่ว ก็จะตกลงในหลุมของเขาเอง แต่คนเที่ยงธรรมจะมีสิ่งของอย่างดี
28:10 Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit: but the upright shall have good things in possession.

28:11 คนมั่งคั่งก็ฉลาดตามการล่อลวงของเขาเอง แต่คนยากจนที่มีความเข้าใจก็รู้จักเขาอย่างแจ่มแจ้ง
28:11 The rich man is wise in his own conceit; but the poor that hath understanding searcheth him out.

28:12 เมื่อคนชอบธรรมชื่นชมยินดี ความรุ่งเรืองก็มีมากขึ้น แต่เมื่อคนชั่วร้ายทวีอำนาจ คนก็พากันซ่อนตัวเสีย
28:12 When righteous men do rejoice, there is great glory: but when the wicked rise, a man is hidden.

28:13 บุคคลที่ซ่อนความบาปของตนจะไม่จำเริญ แต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้ความกรุณา
28:13 He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.

28:14 คนที่เกรงกลัวอยู่เสมอก็เป็นสุข แต่บุคคลที่ทำใจตนให้กระด้างจะตกในความลำบากยากเย็น
28:14 Happy is the man that feareth alway: but he that hardeneth his heart shall fall into mischief.

28:15 ผู้ครอบครองที่ชั่วร้ายเหนือคนยากจนก็เหมือนสิงโตคำรามหรือหมีที่กำลังเข้าต่อสู้
28:15 As a roaring lion, and a ranging bear; so is a wicked ruler over the poor people.

28:16 ผู้ครอบครองที่ขาดความเข้าใจก็เป็นผู้บีบบังคับที่ดุร้าย แต่บุคคลที่เกลียดความโลภย่อมยืดปีเดือนของเขาออกไป
28:16 The prince that wanteth understanding is also a great oppressor: but he that hateth covetousness shall prolong his days.

28:17 คนใดที่ทำรุนแรงเรื่องโลหิตของคนอื่น คนนั้นก็เป็นคนหลบหนีอยู่จนลงไปสู่ปากแดน อย่าให้ใครจับเขาเลย
28:17 A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit; let no man stay him.

28:18 บุคคลที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมจะได้รับการช่วยให้รอด แต่คนที่มีเล่ห์กะเท่ห์ในทางทั้งหลายของเขาเองจะตกทันที
28:18 Whoso walketh uprightly shall be saved: but he that is perverse in his ways shall fall at once.

28:19 บุคคลที่ไถไร่นาของตนจะได้อาหารมากมาย แต่ผู้ที่ติดตามคนไร้ค่าจะยิ่งจนลง
28:19 He that tilleth his land shall have plenty of bread: but he that followeth after vain persons shall have poverty enough.

28:20 คนที่สัตย์ซื่อจะได้รับพรมากมาย แต่ผู้ที่รีบมั่งคั่งจะไม่มีโทษหามิได้
28:20 A faithful man shall abound with blessings: but he that maketh haste to be rich shall not be innocent.

28:21 ซึ่งจะเห็นแก่หน้าคนใดก็ไม่ดี คนนั้นอาจจะละเมิดเพราะอาหารชิ้นหนึ่งก็เป็นได้
28:21 To have respect of persons is not good: for for a piece of bread that man will transgress.

28:22 คนที่เร่งหาทรัพย์ศฤงคารก็มีนัยน์ตาชั่ว และไม่ทราบว่าความขัดสนจะมาถึงเขา
28:22 He that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him.

28:23 บุคคลที่ขนาบคนหนึ่งคนใด ทีหลังเขาจะได้รับความชอบมากกว่าคนที่ป้อยอด้วยลิ้นของตัว
28:23 He that rebuketh a man afterwards shall find more favour than he that flattereth with the tongue.

28:24 บุคคลที่ขโมยของของบิดาหรือมารดาของตน และกล่าวว่า "อย่างนี้ไม่ละเมิด" เขาก็เป็นเพื่อนของคนทำลาย
28:24 Whoso robbeth his father or his mother, and saith, It is no transgression; the same is the companion of a destroyer.

28:25 คนใจเย่อหยิ่งเร้าให้เกิดการวิวาท แต่ผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้น
28:25 He that is of a proud heart stirreth up strife: but he that putteth his trust in the LORD shall be made fat.

28:26 บุคคลที่วางใจในจิตใจของตัวเป็นคนโง่ แต่บุคคลที่ดำเนินในปัญญาจะได้รับการช่วยให้พ้น
28:26 He that trusteth in his own heart is a fool: but whoso walketh wisely, he shall be delivered.

28:27 บุคคลที่ให้แก่คนยากจนจะไม่รู้จักการขัดสน แต่บุคคลที่ปิดตาของเขาเสียจากการนี้จะได้รับการสาปแช่งมาก
28:27 He that giveth unto the poor shall not lack: but he that hideth his eyes shall have many a curse.

28:28 เมื่อคนชั่วร้ายมีอำนาจขึ้น คนก็ซ่อนตัวเสีย แต่เมื่อเขาทั้งหลายพินาศไป คนชอบธรรมก็เพิ่มขึ้น
28:28 When the wicked rise, men hide themselves: but when they perish, the righteous increase.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,517,927 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0369 seconds ! ( 12 query)