Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Job บทที่ 20

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

20:1 แล้วโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ตอบว่า
20:1 Then answered Zophar the Naamathite, and said,

20:2 "เพราะฉะนั้นเพราะเหตุความคิดของข้าๆจึงต้องตอบด้วยความเร่งร้อน
20:2 Therefore do my thoughts cause me to answer, and for this I make haste.

20:3 ข้าได้ฟังคำติเตียนที่สบประมาทแล้ว เพราะเหตุจิตใจข้ารู้เรื่องข้าจึงต้องตอบ
20:3 I have heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer.

20:4 ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มา ตั้งแต่มนุษย์ถูกวางไว้บนแผ่นดินโลก ท่านไม่ทราบหรือว่า
20:4 Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth,

20:5 เสียงไชโยของคนชั่วนั้นสั้น และความชื่นบานของคนหน้าซื่อใจคดนั้นเป็นแต่ครู่เดียว
20:5 That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment?

20:6 แม้ความสูงของเขาเด่นขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และศีรษะของเขาไปถึงหมู่เมฆ
20:6 Though his excellency mount up to the heavens, and his head reach unto the clouds;

20:7 เขาจะพินาศเป็นนิตย์อย่างอุจจาระของเขาเอง บรรดาคนที่เคยเห็นเขาจะพูดว่า `เขาอยู่ที่ไหน'
20:7 Yet he shall perish for ever like his own dung: they which have seen him shall say, Where is he?

20:8 เขาจะบินไปเสียเหมือนความฝัน และจะไม่มีใครพบอีก เขาจะถูกไล่ไปเสียอย่างนิมิตในกลางคืน
20:8 He shall fly away as a dream, and shall not be found: yea, he shall be chased away as a vision of the night.

20:9 นัยน์ตาซึ่งได้เห็นเขาจะไม่เห็นเขาอีก หรือที่ของเขาจะไม่เห็นเขาอีกเลย
20:9 The eye also which saw him shall see him no more; neither shall his place any more behold him.

20:10 ลูกหลานของเขาจะเสาะหาเป็นที่โปรดปรานของคนยากจน และมือของเขาจะคืนทรัพย์สมบัติของเขา
20:10 His children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods.

20:11 กระดูกของเขาเต็มไปด้วยความบาปของคนหนุ่มซึ่งจะนอนลงกับเขาในผงคลีดิน
20:11 His bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the dust.

20:12 แม้ว่าความชั่วจะหวานอยู่ในปากของเขา แม้เขาซ่อนไว้ใต้ลิ้นของเขา
20:12 Though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his tongue;

20:13 แม้เขาไม่อยากจะปล่อยและไม่ละทิ้ง แต่อมไว้ในปากของเขา
20:13 Though he spare it, and forsake it not; but keep it still within his mouth:

20:14 อาหารของเขายังเปลี่ยนในท้องของเขา เหมือนพิษของงูเห่าในตัวเขา
20:14 Yet his meat in his bowels is turned, it is the gall of asps within him.

20:15 เขากลืนทรัพย์สมบัติลงไป แต่จะอาเจียนมันออกมาอีก พระเจ้าจะเหวี่ยงมันออกมาจากท้องของเขา
20:15 He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again: God shall cast them out of his belly.

20:16 เขาจะดูดพิษของงูเห่า ลิ้นของงูร้ายจะฆ่าเขา
20:16 He shall suck the poison of asps: the viper's tongue shall slay him.

20:17 เขาจะไม่ได้เห็นแม่น้ำลำธาร หรือน้ำเอ่อล้น คือลำธารที่มีน้ำผึ้งและนมข้นไหลอยู่
20:17 He shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter.

20:18 เขาจะคืนผลงานของเขา และจะไม่กลืนกินเสีย เขาได้กำไรเท่าไหร่ เขาจะต้องคืนให้เท่านั้น และเขาจะไม่ได้ความชื่นบานในสิ่งนั้นเลย
20:18 That which he laboured for shall he restore, and shall not swallow it down: according to his substance shall the restitution be, and he shall not rejoice therein.

20:19 เพราะเขาได้ขยี้และทอดทิ้งคนยากจน เขาได้ชิงบ้านซึ่งเขาไม่ได้สร้าง
20:19 Because he hath oppressed and hath forsaken the poor; because he hath violently taken away an house which he builded not;

20:20 แน่นอนเขาจะไม่รู้สึกสงบใจ เขาจะเก็บสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ได้เลย
20:20 Surely he shall not feel quietness in his belly, he shall not save of that which he desired.

20:21 อาหารของเขาจะไม่มีอะไรเหลือ เหตุฉะนั้นไม่มีใครเสาะหาทรัพย์สมบัติของเขา
20:21 There shall none of his meat be left; therefore shall no man look for his goods.

20:22 ในขณะที่เขาอิ่มหนำสำราญ เขาจะตกในสภาพขัดสน มือของคนชั่วทั้งปวงจะมายังเขา
20:22 In the fulness of his sufficiency he shall be in straits: every hand of the wicked shall come upon him.

20:23 เมื่อกำลังจะเติมท้องของเขาให้เต็ม พระเจ้าจะทรงส่งความพิโรธอันดุเดือดมาถึงเขา และหลั่งลงมาบนเขาเมื่อเขารับประทานอาหารอยู่
20:23 When he is about to fill his belly, God shall cast the fury of his wrath upon him, and shall rain it upon him while he is eating.

20:24 เขาจะลี้จากอาวุธเหล็ก คันธนูเหล็กกล้าจะแทงเขาทะลุ
20:24 He shall flee from the iron weapon, and the bow of steel shall strike him through.

20:25 เขาดึงมันออก และมันออกมาจากร่างกายของเขา เออ กระบี่อันวาววับออกมาจากน้ำดีของเขา ความน่าหวาดเสียวมายังเขา
20:25 It is drawn, and cometh out of the body; yea, the glittering sword cometh out of his gall: terrors are upon him.

20:26 ความมืดทั้งปวงจะซ่อนไว้ในที่ลึกลับของเขา ไฟที่ไม่ต้องเป่าจะกลืนเขาเสีย สิ่งใดที่เหลืออยู่ในเต็นท์ของเขาจะถูกเผาผลาญ
20:26 All darkness shall be hid in his secret places: a fire not blown shall consume him; it shall go ill with him that is left in his tabernacle.

20:27 ฟ้าสวรรค์จะสำแดงความชั่วช้าของเขา และแผ่นดินโลกจะลุกขึ้นปรักปรำเขา
20:27 The heaven shall reveal his iniquity; and the earth shall rise up against him.

20:28 ผลกำไรแห่งครัวเรือนของเขาจะถูกนำไปเสีย ทรัพย์สมบัติของเขาจะถูกกวาดไปในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
20:28 The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the day of his wrath.

20:29 นี่เป็นส่วนของคนชั่วจากพระเจ้า และเป็นมรดกที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เขา"
20:29 This is the portion of a wicked man from God, and the heritage appointed unto him by God.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 2,932,779 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0381 seconds ! ( 12 query)