Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Job บทที่ 22

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

22:1 แล้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบว่า
22:1 Then Eliphaz the Temanite answered and said,

22:2 "คนจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระเจ้าได้หรือ แน่ละ ผู้ใดฉลาดก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองต่างหาก
22:2 Can a man be profitable unto God, as he that is wise may be profitable unto himself?

22:3 ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม จะเป็นที่พอพระทัยแก่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือ หรือถ้าทางทั้งหลายของท่านดีรอบคอบจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระองค์
22:3 Is it any pleasure to the Almighty, that thou art righteous? or is it gain to him, that thou makest thy ways perfect?

22:4 พระองค์จะทรงติเตียนท่านเพราะยำเกรงหรือ พระองค์จะทรงสู้ความกับท่านหรือ
22:4 Will he reprove thee for fear of thee? will he enter with thee into judgment?

22:5 ความชั่วของท่านใหญ่โตมิใช่หรือ ความชั่วช้าของท่านไม่มีที่สิ้นสุดมิใช่หรือ
22:5 Is not thy wickedness great? and thine iniquities infinite?

22:6 เพราะท่านยึดของประกันไปจากพี่น้องเปล่าๆ และริบเสื้อผ้าของคนที่เปลือยกาย
22:6 For thou hast taken a pledge from thy brother for nought, and stripped the naked of their clothing.

22:7 ท่านมิได้ให้น้ำแก่คนอิดโรยดื่ม และท่านหน่วงเหนี่ยวขนมปังไว้มิให้คนที่หิว
22:7 Thou hast not given water to the weary to drink, and thou hast withholden bread from the hungry.

22:8 คนที่มีอำนาจใหญ่โตย่อมได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ และคนที่มีหน้ามีตาก็ได้เข้าอาศัยอยู่
22:8 But as for the mighty man, he had the earth; and the honourable man dwelt in it.

22:9 ท่านไล่แม่ม่ายออกไปมือเปล่า และแขนของลูกกำพร้าพ่อก็หัก
22:9 Thou hast sent widows away empty, and the arms of the fatherless have been broken.

22:10 เพราะฉะนั้นกับดักอยู่รอบท่าน และความสยดสยองอันฉับพลันก็ท่วมทับท่าน
22:10 Therefore snares are round about thee, and sudden fear troubleth thee;

22:11 หรือความมืดจนท่านไม่เห็นอะไร และน้ำที่ท่วมก็คลุมท่านไว้
22:11 Or darkness, that thou canst not see; and abundance of waters cover thee.

22:12 พระเจ้ามิได้ทรงสถิตอยู่ ณ ที่สูงในฟ้าสวรรค์หรือ ดูดาวที่สูงที่สุดเถิด มันสูงจริงๆ
22:12 Is not God in the height of heaven? and behold the height of the stars, how high they are!

22:13 เพราะฉะนั้นท่านว่า `พระเจ้าทรงรู้อะไร พระองค์จะทรงทะลุเมฆมืดทึบไปพิพากษาได้หรือ
22:13 And thou sayest, How doth God know? can he judge through the dark cloud?

22:14 เมฆทึบคลุมพระองค์ไว้ พระองค์ทรงมองอะไรไม่เห็น และพระองค์ทรงดำเนินโดยรอบบนพื้นฟ้า'
22:14 Thick clouds are a covering to him, that he seeth not; and he walketh in the circuit of heaven.

22:15 ท่านมุ่งไปทางเก่าหรือ ซึ่งคนชั่วเคยดำเนินนั้น
22:15 Hast thou marked the old way which wicked men have trodden?

22:16 ผู้ถูกฉวยเอาไปก่อนเวลากำหนดของเขา รากฐานของเขาถูกไหลล้นไปด้วยน้ำท่วม
22:16 Which were cut down out of time, whose foundation was overflown with a flood:

22:17 ผู้ทูลพระเจ้าว่า `ขอทรงไปจากข้าทั้งหลาย' และ `องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงช่วยเขาทั้งหลายได้'
22:17 Which said unto God, Depart from us: and what can the Almighty do for them?

22:18 แต่พระองค์ทรงให้เรือนของเขาเต็มด้วยของดี แต่คำปรึกษาของคนชั่วห่างไกลจากข้า
22:18 Yet he filled their houses with good things: but the counsel of the wicked is far from me.

22:19 คนชอบธรรมเห็นและยินดี คนไร้ผิดหัวเราะเยาะ
22:19 The righteous see it, and are glad: and the innocent laugh them to scorn.

22:20 ในขณะที่ทรัพย์สมบัติของเราไม่ถูกตัดขาด แต่ของที่เหลือนั้นไฟก็เผาเสีย
22:20 Whereas our substance is not cut down, but the remnant of them the fire consumeth.

22:21 จงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติ ดังนั้นสิ่งที่ดีจะมาถึงท่าน
22:21 Acquaint now thyself with him, and be at peace: thereby good shall come unto thee.

22:22 ขอจงรับพระราชบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่าน
22:22 Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart.

22:23 ถ้าท่านกลับมายังองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ท่านจะเจริญและจะทิ้งความชั่วช้าให้ไกลจากเต็นท์ของท่าน
22:23 If thou return to the Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles.

22:24 ท่านจะรวบรวมทองคำไว้เหมือนผงคลีดิน และทองคำเมืองโอฟีร์ไว้เหมือนหินในลำธาร
22:24 Then shalt thou lay up gold as dust, and the gold of Ophir as the stones of the brooks.

22:25 และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะเป็นผู้ป้องกันท่าน และท่านจะมีเงินอย่างมากมาย
22:25 Yea, the Almighty shall be thy defence, and thou shalt have plenty of silver.

22:26 แล้วท่านจะปีติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้า
22:26 For then shalt thou have thy delight in the Almighty, and shalt lift up thy face unto God.

22:27 ท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์ และพระองค์จะทรงฟังท่าน และท่านจะทำตามคำปฏิญาณของท่าน
22:27 Thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee, and thou shalt pay thy vows.

22:28 ท่านจะตัดสินใจในเรื่องใด และเรื่องนั้นจะสำเร็จสมประสงค์ และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่าน
22:28 Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee: and the light shall shine upon thy ways.

22:29 เมื่อมนุษย์ถูกทิ้งลงไป ท่านจะว่า `มีการทรงช่วยยกชูขึ้น และพระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด'
22:29 When men are cast down, then thou shalt say, There is lifting up; and he shall save the humble person.

22:30 พระองค์ทรงช่วยเกาะแห่งผู้ไร้ความผิดให้พ้น มันได้รับการช่วยให้พ้นโดยความสะอาดแห่งมือของท่าน"
22:30 He shall deliver the island of the innocent: and it is delivered by the pureness of thine hands.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,528,674 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   2 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.044 seconds ! ( 12 query)