Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Job บทที่ 9

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

9:1 แล้วโยบตอบว่า
9:1 Then Job answered and said,

9:2 "จริงทีเดียว ข้าทราบว่าเป็นอย่างนั้น แต่คนเราจะชอบธรรมจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร
9:2 I know it is so of a truth: but how should man be just with God?

9:3 ถ้าคนหนึ่งคนใดปรารถนาจะโต้แย้งกับพระองค์ ในพันครั้งผู้นั้นก็ตอบพระองค์ไม่ได้สักครั้งเดียว
9:3 If he will contend with him, he cannot answer him one of a thousand.

9:4 พระองค์ฉลาดอยู่ในพระทัย และพระกำลังก็แข็งแรง ผู้ใดเคยได้แข็งข้อต่อพระองค์และเจริญขึ้นได้เล่า
9:4 He is wise in heart, and mighty in strength: who hath hardened himself against him, and hath prospered?

9:5 พระองค์ผู้ทรงเคลื่อนภูเขา และภูเขาทั้งหลายก็ไม่รู้ เมื่อพระองค์ทรงคว่ำมันเสียด้วยพระพิโรธของพระองค์
9:5 Which removeth the mountains, and they know not: which overturneth them in his anger.

9:6 ผู้ทรงสั่นแผ่นดินโลกให้ออกจากที่ของมัน และเสาของมันก็สั่นสะเทือน
9:6 Which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble.

9:7 ผู้ทรงบัญชาดวงอาทิตย์ และมันไม่ขึ้น ผู้ทรงผนึกเก็บบรรดาดวงดาวไว้
9:7 Which commandeth the sun, and it riseth not; and sealeth up the stars.

9:8 ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกแต่พระองค์เดียว และทรงย่ำคลื่นของทะเล
9:8 Which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the sea.

9:9 ผู้ทรงสร้างหมู่ดาวจระเข้ และหมู่ดาวไถ หมู่ดาวลูกไก่ และหมู่ดาวทิศใต้
9:9 Which maketh Arcturus, Orion, and Pleiades, and the chambers of the south.

9:10 ผู้ทรงกระทำมหกิจเหลือที่จะเข้าใจได้ และการมหัศจรรย์อย่างนับไม่ถ้วน
9:10 Which doeth great things past finding out; yea, and wonders without number.

9:11 ดูเถิด พระองค์ทรงผ่านข้าไป และข้าหาเห็นพระองค์ไม่ พระองค์ทรงเลยไป และข้าหาสังเกตเห็นไม่
9:11 Lo, he goeth by me, and I see him not: he passeth on also, but I perceive him not.

9:12 ดูเถิด พระองค์ทรงฉวยไป ใครจะห้ามพระองค์ได้ ใครจะทูลพระองค์ว่า `พระองค์ทรงกระทำอะไรนั่น'
9:12 Behold, he taketh away, who can hinder him? who will say unto him, What doest thou?

9:13 ถ้าพระเจ้าจะไม่ทรงหันพระพิโรธของพระองค์กลับต่อพระองค์ เหล่าสมุนของความอหังการต้องกราบอยู่
9:13 If God will not withdraw his anger, the proud helpers do stoop under him.

9:14 แล้วข้าจะตอบพระองค์ได้อย่างไร จะเลือกถ้อยคำอะไรมาโต้ตอบพระองค์
9:14 How much less shall I answer him, and choose out my words to reason with him?

9:15 แม้ว่าข้าชอบธรรม ข้าก็ตอบพระองค์ไม่ได้ ข้าจะต้องขอพระกรุณาต่อผู้พิพากษาของข้า
9:15 Whom, though I were righteous, yet would I not answer, but I would make supplication to my judge.

9:16 ถ้าข้าร้องทูลต่อพระองค์ และพระองค์ทรงตอบข้า ข้าจะไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงฟังเสียงของข้า
9:16 If I had called, and he had answered me; yet would I not believe that he had hearkened unto my voice.

9:17 เพราะพระองค์ทรงขยี้ข้าด้วยพายุ และทวีบาดแผลของข้าโดยไม่มีเหตุ
9:17 For he breaketh me with a tempest, and multiplieth my wounds without cause.

9:18 พระองค์จะไม่ทรงให้ข้าหายใจได้ แต่เติมความขมขื่นให้ข้าเต็ม
9:18 He will not suffer me to take my breath, but filleth me with bitterness.

9:19 ถ้าข้ากล่าวถึงกำลัง ดูเถิด พระองค์ทรงมีฤทธิ์ ถ้าเป็นเรื่องการพิพากษา ใครจะนัดเวลาให้ข้าสู้คดีได้
9:19 If I speak of strength, lo, he is strong: and if of judgment, who shall set me a time to plead?

9:20 ถ้าข้าอ้างว่าตัวชอบธรรม ปากของข้าจะกล่าวโทษข้า ถ้าข้าอ้างว่าตัวดีรอบคอบ พระองค์จะพิสูจน์ว่าข้าบกพร่อง
9:20 If I justify myself, mine own mouth shall condemn me: if I say, I am perfect, it shall also prove me perverse.

9:21 ถึงแม้ข้าดีรอบคอบ ข้าก็ไม่เข้าใจตัวข้าเอง ข้าจะเกลียดชีวิตของข้า
9:21 Though I were perfect, yet would I not know my soul: I would despise my life.

9:22 ก็เหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นข้าจึงว่า `พระองค์ทรงทำลายทั้งคนดีรอบคอบและคนชั่ว'
9:22 This is one thing, therefore I said it, He destroyeth the perfect and the wicked.

9:23 เมื่อภัยพิบัตินำความตายมาโดยฉับพลัน พระองค์ทรงเยาะเย้ยความลำบากยากเย็นของผู้ไร้ผิด
9:23 If the scourge slay suddenly, he will laugh at the trial of the innocent.

9:24 แผ่นดินโลกนี้ทรงมอบไว้ในมือของคนชั่ว พระองค์ทรงปิดหน้าบรรดาผู้วินิจฉัยโลก ถ้าไม่ใช่พระองค์ แล้วใครเล่า
9:24 The earth is given into the hand of the wicked: he covereth the faces of the judges thereof; if not, where, and who is he?

9:25 `วันทั้งหลายของข้าพระองค์เร็วกว่านักวิ่ง มันพ้นไป มันไม่เห็นสิ่งดีอะไร
9:25 Now my days are swifter than a post: they flee away, they see no good.

9:26 มันผ่านไปอย่างกับเรือเร็ว ดังนกอินทรีโฉบลงบนเหยื่อ
9:26 They are passed away as the swift ships: as the eagle that hasteth to the prey.

9:27 ถ้าข้าพระองค์ว่า "ข้าจะลืมคำร้องทุกข์ของข้า ข้าจะทิ้งหน้าเศร้าของข้าเสีย และเบิกบาน"
9:27 If I say, I will forget my complaint, I will leave off my heaviness, and comfort myself:

9:28 ข้าพระองค์เกิดกลัวบรรดาความทุกข์ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์จะไม่ถือว่าข้าพระองค์ไร้ผิด
9:28 I am afraid of all my sorrows, I know that thou wilt not hold me innocent.

9:29 ถ้าข้าพระองค์ชั่วช้า ข้าพระองค์ตรากตรำเปล่าๆทำไม
9:29 If I be wicked, why then labour I in vain?

9:30 ถ้าข้าพระองค์ชำระตัวของข้าพระองค์ด้วยน้ำจากหิมะ และล้างมือของข้าพระองค์ด้วยน้ำด่าง
9:30 If I wash myself with snow water, and make my hands never so clean;

9:31 พระองค์ยังจะทรงจุ่มข้าพระองค์ลงไปในบ่อ แม้เสื้อผ้าของข้าพระองค์จะรังเกียจข้าพระองค์'
9:31 Yet shalt thou plunge me in the ditch, and mine own clothes shall abhor me.

9:32 พระองค์มิใช่มนุษย์อย่างข้า ที่ข้าจะตอบพระองค์ ซึ่งเราจะมาสู้คดีด้วยกัน
9:32 For he is not a man, as I am, that I should answer him, and we should come together in judgment.

9:33 ไม่มีคนกลางระหว่างเรา ผู้ซึ่งจะวางมือบนเราทั้งสองได้
9:33 Neither is there any daysman betwixt us, that might lay his hand upon us both.

9:34 ขอให้พระองค์ทรงนำไม้เรียวไปจากข้าเสียที และขออย่าให้ความครั่นคร้ามจากพระองค์กระทำให้ข้ากลัวมาก
9:34 Let him take his rod away from me, and let not his fear terrify me:

9:35 แล้วข้าจะพูดและไม่กลัวพระองค์ แต่ใจจริงของข้าไม่เป็นอย่างนั้น"
9:35 Then would I speak, and not fear him; but it is not so with me.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,528,648 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   2 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.068 seconds ! ( 12 query)