Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Psalms บทที่ 102

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

102:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอเสียงร้องของข้าพระองค์มาถึงพระองค์
102:1 Hear my prayer, O LORD, and let my cry come unto thee.

102:2 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ในวันทุกข์ใจของข้าพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็วในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์
102:2 Hide not thy face from me in the day when I am in trouble; incline thine ear unto me: in the day when I call answer me speedily.

102:3 เพราะวันของข้าพระองค์สิ้นไปอย่างควัน และกระดูกของข้าพระองค์ไหม้อย่างเตาไฟ
102:3 For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an hearth.

102:4 จิตใจของข้าพระองค์ถูกนาบและเหี่ยวไปเหมือนหญ้า ข้าพระองค์จึงลืมรับประทานอาหารของข้าพระองค์
102:4 My heart is smitten, and withered like grass; so that I forget to eat my bread.

102:5 เหตุด้วยเสียงร้องครางของข้าพระองค์ กระดูกของข้าพระองค์เกาะติดเนื้อของข้าพระองค์
102:5 By reason of the voice of my groaning my bones cleave to my skin.

102:6 ข้าพระองค์เป็นเหมือนนกกระทุงที่ในถิ่นทุรกันดาร ดุจนกเค้าแมวแห่งทะเลทราย
102:6 I am like a pelican of the wilderness: I am like an owl of the desert.

102:7 ข้าพระองค์เฝ้าอยู่ ข้าพระองค์เหมือนนกกระจอกโดดเดี่ยวบนหลังคาเรือน
102:7 I watch, and am as a sparrow alone upon the house top.

102:8 ศัตรูของข้าพระองค์เยาะหยันข้าพระองค์วันยังค่ำ ผู้ที่คลั่งใส่ข้าพระองค์ปฏิญาณตัวต่อต้านข้าพระองค์
102:8 Mine enemies reproach me all the day; and they that are mad against me are sworn against me.

102:9 เพราะข้าพระองค์กินขี้เถ้าต่างอาหาร และเจือน้ำตาเข้ากับเครื่องดื่ม
102:9 For I have eaten ashes like bread, and mingled my drink with weeping.

102:10 เหตุด้วยความพิโรธและความกริ้วของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงชูข้าพระองค์ขึ้นและโยนข้าพระองค์ทิ้งไปเสีย
102:10 Because of thine indignation and thy wrath: for thou hast lifted me up, and cast me down.

102:11 วันเวลาของข้าพระองค์เหมือนเงาเวลาเย็น ข้าพระองค์เหี่ยวไปเหมือนหญ้า
102:11 My days are like a shadow that declineth; and I am withered like grass.

102:12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์จะทรงประทับอยู่เป็นนิตย์ การระลึกถึงพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ
102:12 But thou, O LORD, shall endure for ever; and thy remembrance unto all generations.

102:13 พระองค์จะทรงลุกขึ้นเมตตาศิโยน เพราะถึงเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอ เออ เวลากำหนดมาถึงแล้ว
102:13 Thou shalt arise, and have mercy upon Zion: for the time to favour her, yea, the set time, is come.

102:14 เพราะผู้รับใช้ของพระองค์รักซากก้อนหินของเธอนัก และสงสารผงคลีของเธอ
102:14 For thy servants take pleasure in her stones, and favour the dust thereof.

102:15 บรรดาประชาชาติจะกลัวพระนามของพระเยโฮวาห์ และบรรดากษัตริย์ของแผ่นดินโลกกลัวสง่าราศีของพระองค์
102:15 So the heathen shall fear the name of the LORD, and all the kings of the earth thy glory.

102:16 เพราะเมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงสร้างศิโยนนั้น พระองค์จะทรงปรากฏด้วยสง่าราศีของพระองค์
102:16 When the LORD shall build up Zion, he shall appear in his glory.

102:17 พระองค์จะสนพระทัยในคำอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัว และจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานของเขา
102:17 He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer.

102:18 จงบันทึกเรื่องนี้ไว้ให้ชั่วอายุที่จะมีมา เพื่อประชาชนที่ยังจะทรงสร้างมานั้นจะได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์
102:18 This shall be written for the generation to come: and the people which shall be created shall praise the LORD.

102:19 เพราะพระองค์ทอดพระเนตรลงมาจากที่สูงอันบริสุทธิ์ของพระองค์ จากฟ้าสวรรค์พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรแผ่นดินโลก
102:19 For he hath looked down from the height of his sanctuary; from heaven did the LORD behold the earth;

102:20 เพื่อทรงสดับเสียงร้องครางของเชลย เพื่อทรงปล่อยคนที่ต้องถึงตายให้เป็นอิสระ
102:20 To hear the groaning of the prisoner; to loose those that are appointed to death;

102:21 เพื่อจะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์ในศิโยน และกล่าวสรรเสริญพระองค์ในเยรูซาเล็ม
102:21 To declare the name of the LORD in Zion, and his praise in Jerusalem;

102:22 ขณะเมื่อชนชาติทั้งหลายรวบรวมกัน ทั้งบรรดาราชอาณาจักร เพื่อปรนนิบัติพระเยโฮวาห์
102:22 When the people are gathered together, and the kingdoms, to serve the LORD.

102:23 พระองค์ทรงหักกำลังของข้าพเจ้ากลางทาง พระองค์ทรงกระทำให้วันเวลาของข้าพเจ้าสั้นเข้า
102:23 He weakened my strength in the way; he shortened my days.

102:24 ข้าพเจ้าว่า "โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงนำข้าพระองค์ไปเสียในครึ่งกลางวันเวลาของข้าพระองค์ พระองค์ผู้ปีเดือนดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ"
102:24 I said, O my God, take me not away in the midst of my days: thy years are throughout all generations.

102:25 เมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์
102:25 Of old hast thou laid the foundation of the earth: and the heavens are the work of thy hands.

102:26 สิ่งเหล่านี้จะพินาศไป แต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่ บรรดาสิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม พระองค์จะทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ไว้ดุจเสื้อคลุม และสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป
102:26 They shall perish, but thou shalt endure: yea, all of them shall wax old like a garment; as a vesture shalt thou change them, and they shall be changed:

102:27 แต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิม และปีเดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
102:27 But thou art the same, and thy years shall have no end.

102:28 ลูกหลานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะอยู่มั่นคง และเชื้อสายของเขาจะได้รับการสถาปนาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
102:28 The children of thy servants shall continue, and their seed shall be established before thee.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,179,907 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   15 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0434 seconds ! ( 12 query)