Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Psalms บทที่ 83

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

83:1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงนิ่งอยู่ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงเงียบและเฉยอยู่
83:1 Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.

83:2 เพราะดูเถิด ศัตรูของพระองค์สับสนอลหม่าน บรรดาผู้ที่ชังพระองค์ได้ยกศีรษะของเขาขึ้น
83:2 For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.

83:3 เขาวางแผนการแยบคายสู้ประชาชนของพระองค์ เขาปรึกษากันสู้ผู้ที่พระองค์ทรงซ่อนอยู่
83:3 They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.

83:4 เขาพูดว่า "มาเถิด ให้เราตัดเขาออกจากการเป็นประชาชาติ เพื่อจะไม่ระลึกถึงชื่ออิสราเอลอีกต่อไป"
83:4 They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.

83:5 เพราะเขาปองร้ายเป็นใจเดียวกัน เขาทำพันธสัญญาสู้พระองค์
83:5 For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:

83:6 คือ เต็นท์ของเอโดม และคนอิชมาเอล โมอับ และคนฮาการ์
83:6 The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;

83:7 เกบาล อัมโมน และอามาเลค ฟีลิสเตียกับชาวเมืองไทระ
83:7 Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;

83:8 อัสซีเรียก็สมทบเขาด้วย เขาได้ช่วยลูกหลานของโลท เซลาห์
83:8 Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.

83:9 ขอทรงทำกับเขาอย่างพระองค์ทรงกระทำกับมีเดียน อย่างที่ทำกับสิเสราและยาบินที่ลำธารคีโชน
83:9 Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:

83:10 ผู้ถูกทำลายที่ตำบลเอนโดร์ ผู้กลายเป็นปุ๋ยของที่ดิน
83:10 Which perished at Endor: they became as dung for the earth.

83:11 ขอทรงทำขุนนางของเขาเหมือนโอเรบและเศเอบ ทำเจ้านายทั้งสิ้นของเขาเหมือนเศบาร์และศาลมุนนา
83:11 Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:

83:12 ผู้ที่กล่าวว่า "ให้เราเอาที่อาศัยทั้งหลายของพระเจ้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเถิด"
83:12 Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.

83:13 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงทำเขาให้เหมือนกงจักร เหมือนแกลบต่อหน้าลม
83:13 O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.

83:14 อย่างไฟเผาผลาญป่าไม้ อย่างเปลวเพลิงที่ให้ภูเขาลุกโพลง
83:14 As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;

83:15 ขอทรงข่มเหงเขาด้วยพายุแรงกล้าของพระองค์ และทรงทำให้เขาคร้ามกลัวด้วยพายุจัดของพระองค์
83:15 So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.

83:16 ทรงให้หน้าของเขาเต็มไปด้วยความอาย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อเขาจะได้แสวงหาพระนามของพระองค์
83:16 Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.

83:17 ขอให้เขาอับอาย และกลัวอยู่เป็นนิตย์ ให้เขาอดสูและพินาศไป
83:17 Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:

83:18 เพื่อคนทั้งปวงจะทราบว่าพระองค์ ผู้ทรงพระนามว่าพระเยโฮวาห์แต่ผู้เดียว ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น
83:18 That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,528,396 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   2 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0391 seconds ! ( 12 query)