Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Psalms บทที่ 89

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

89:1 ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตาของพระเยโฮวาห์เป็นนิตย์ ด้วยปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะประกาศความสัตย์สุจริตของพระองค์ตลอดทุกชั่วอายุ
89:1 I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.

89:2 ด้วยข้าพระองค์ได้กล่าวแล้วว่า "ความเมตตาจะตั้งอยู่เป็นนิตย์ พระองค์จะสถาปนาความสัตย์สุจริตของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ทีเดียว"
89:2 For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.

89:3 "เราได้กระทำพันธสัญญากับผู้ที่ถูกเลือกของเรา เราได้ปฏิญาณกับดาวิดผู้รับใช้ของเรา
89:3 I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,

89:4 ว่า `เราจะสถาปนาเชื้อสายของเจ้าไว้เป็นนิตย์และจะสร้างบัลลังก์ของเจ้าไว้ทุกชั่วอายุ'" เซลาห์
89:4 Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.

89:5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ฟ้าสวรรค์จะสรรเสริญการมหัศจรรย์ของพระองค์ และสรรเสริญความสัตย์สุจริตของพระองค์ในที่ประชุมของบรรดาวิสุทธิชนด้วย
89:5 And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.

89:6 เพราะผู้ใดเล่าที่ในฟ้าสวรรค์จะเปรียบกับพระเยโฮวาห์ได้ ในบรรดาลูกหลานของผู้มีอำนาจผู้ใดจะเหมือนพระเยโฮวาห์
89:6 For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?

89:7 คือองค์พระเจ้าผู้เป็นที่เกรงกลัวอย่างยิ่งในสภาของบรรดาวิสุทธิชน และบรรดาผู้ที่อยู่รอบพระองค์เกรงขามพระองค์
89:7 God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.

89:8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ผู้ใดจะทรงฤทธานุภาพเท่าเทียมพระองค์ ด้วยความสัตย์สุจริตของพระองค์รอบพระองค์
89:8 O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?

89:9 พระองค์ทรงปกครองการเดือดดาลของทะเล เมื่อคลื่นสูงขึ้นพระองค์ทรงให้สงบ
89:9 Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.

89:10 พระองค์ทรงทุบราหับเป็นชิ้นๆเหมือนผู้ถูกฆ่า พระองค์ทรงกระจายศัตรูของพระองค์ด้วยพระกรทรงฤทธิ์ของพระองค์
89:10 Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.

89:11 ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์ แผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ด้วย พระองค์ได้ทรงตั้งพิภพและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้น
89:11 The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.

89:12 ทิศเหนือและทิศใต้ พระองค์ก็ได้ทรงสร้าง ภูเขาทาโบร์กับภูเขาเฮอร์โมนจะสรรเสริญพระนามของพระองค์อย่างชื่นบาน
89:12 The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.

89:13 พระองค์มีพระกรอันทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ของพระองค์ก็แข็งแรง พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็สูง
89:13 Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.

89:14 ความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์ ความเมตตาและความจริงเดินนำหน้าพระองค์
89:14 Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.

89:15 ชนชาติที่รู้จักโห่ร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุข โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พวกเขาจะเดินในความสว่างจากสีพระพักตร์ของพระองค์
89:15 Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.

89:16 พวกเขาจะปลาบปลื้มยินดีในพระนามพระองค์วันยังค่ำ และได้รับการเชิดชูโดยความชอบธรรมของพระองค์
89:16 In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.

89:17 เพราะพระองค์ทรงเป็นสง่าราศีแห่งกำลังของเขาทั้งหลาย แต่โดยความโปรดปรานของพระองค์ เขาของข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกเชิดชูขึ้น
89:17 For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.

89:18 เพราะผู้ป้องกันเราทั้งหลายเป็นพระเยโฮวาห์ กษัตริย์ของเราเป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
89:18 For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.

89:19 ในกาลก่อน พระองค์ตรัสด้วยนิมิตแก่ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์และตรัสว่า "เราได้ช่วยเหลือชายฉกรรจ์คนหนึ่ง เราได้เชิดชูคนที่ถูกเลือกคนหนึ่งเหนือประชาชน
89:19 Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.

89:20 เราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเรา ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเรา เราได้เจิมเขาไว้แล้ว
89:20 I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:

89:21 เพื่อว่ามือของเราจะอยู่กับเขาเป็นนิตย์ และแขนของเราจะเสริมกำลังของเขา
89:21 With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.

89:22 ศัตรูจะเรียกอะไรจากเขาไม่ได้ บุตรแห่งความชั่วร้ายจะกดขี่เขาไม่ได้
89:22 The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.

89:23 เราจะขยี้คู่อริของเขาต่อหน้าเขา และตีผู้ที่เกลียดเขาให้ล้มลง
89:23 And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.

89:24 ความสัตย์สุจริตและความเมตตาของเราจะอยู่กับเขา และเขาของเขาจะเป็นที่เชิดชูโดยนามของเรา
89:24 But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.

89:25 เราจะเอามือของเขาวางไว้บนทะเล และมือขวาของเขาบนแม่น้ำทั้งหลาย
89:25 I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.

89:26 เขาจะร้องต่อเราว่า `พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์'
89:26 He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.

89:27 และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีของเราด้วย สูงกว่าบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก
89:27 Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.

89:28 เราจะเก็บความเมตตาของเราไว้ให้เขาเป็นนิตย์ และพันธสัญญาของเราจะตั้งมั่นคงอยู่เพื่อเขา
89:28 My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.

89:29 เราจะสถาปนาเชื้อสายของเขาไว้เป็นนิตย์ ทั้งบัลลังก์ของเขาให้ดำรงตราบเท่ากาลของฟ้าสวรรค์
89:29 His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.

89:30 ถ้าลูกหลานของเขาทิ้งราชบัญญัติของเรา และไม่ดำเนินตามคำตัดสินของเรา
89:30 If his children forsake my law, and walk not in my judgments;

89:31 ถ้าเขาทั้งหลายฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเรา และมิได้รักษาบัญญัติของเรา
89:31 If they break my statutes, and keep not my commandments;

89:32 แล้วเราจะลงโทษการละเมิดของเขาด้วยไม้เรียว และความชั่วช้าของเขาด้วยการเฆี่ยน
89:32 Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.

89:33 แต่จะไม่ถอนความเมตตาของเราไปจากเขา หรือไม่จริงต่อความสัตย์สุจริตของเรา
89:33 Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.

89:34 เราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเรา หรือพลิกแพลงถ้อยคำที่ออกไปจากริมฝีปากของเรา
89:34 My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.

89:35 เราปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ของเราเด็ดขาดว่า เราจะไม่มุสาต่อดาวิด
89:35 Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.

89:36 เชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิตย์ บัลลังก์ของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเรา
89:36 His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.

89:37 จะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็นนิตย์ และเหมือนสักขีพยานอันสัตย์ซื่อในท้องฟ้า" เซลาห์
89:37 It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.

89:38 แต่พระองค์ทรงได้เหวี่ยงออกไปและเกลียดชัง พระองค์ทรงพระพิโรธต่อผู้ที่เจิมไว้ของพระองค์
89:38 But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.

89:39 พระองค์ได้ทรงบอกเลิกพันธสัญญากับผู้รับใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำมงกุฎของท่านมลทินโดยเหวี่ยงลงสู่พื้นดิน
89:39 Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.

89:40 พระองค์ได้พังรั้วต้นไม้ของท่านทั้งสิ้น พระองค์ทรงให้ที่กำบังเข้มแข็งของท่านปรักหักพังลง
89:40 Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.

89:41 คนทั้งปวงที่ผ่านไปก็ปล้นท่าน ท่านก็เป็นที่นินทาของเพื่อนบ้าน
89:41 All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.

89:42 พระองค์ทรงยกย่องมือขวาของคู่อริของท่าน พระองค์ทรงกระทำให้ศัตรูทั้งสิ้นของท่านเปรมปรีดิ์
89:42 Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.

89:43 จริงทีเดียว พระองค์ทรงหันคมดาบของท่าน และพระองค์มิได้ทรงกระทำให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในสงคราม
89:43 Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.

89:44 พระองค์ได้ทรงกระทำให้สง่าของท่านเสื่อมสูญไป และทรงเหวี่ยงบัลลังก์ของท่านลงสู่พื้นดิน
89:44 Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.

89:45 พระองค์ทรงตัดวันวัยหนุ่มของท่านให้สั้น และทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอาย เซลาห์
89:45 The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.

89:46 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์จะซ่อนองค์อยู่นานเท่าใด เป็นนิตย์หรือ พระพิโรธของพระองค์จะไหม้อยู่นานเท่าใด
89:46 How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?

89:47 ขอทรงระลึกว่า ช่วงชีวิตของข้าพระองค์สั้นแค่ไหน ไฉนพระองค์ทรงเนรมิตสร้างบรรดามนุษย์มาอย่างเปล่าประโยชน์
89:47 Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?

89:48 มนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเห็นความตาย เขาจะช่วยจิตวิญญาณของตนให้พ้นจากมือของแดนผู้ตายได้หรือ เซลาห์
89:48 What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.

89:49 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความเมตตาในกาลก่อนของพระองค์อยู่ที่ไหน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณต่อดาวิดโดยความจริงของพระองค์
89:49 Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?

89:50 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกว่าผู้รับใช้ของพระองค์ถูกด่าอย่างไร และข้าพระองค์รับความสบประมาทของบรรดาชนชาติที่มีอำนาจใหญ่โตไว้ในอกของข้าพระองค์อย่างไร
89:50 Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;

89:51 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ นั่นแหละศัตรูของพระองค์ได้เย้ยหยัน นั่นแหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่เจิมไว้ของพระองค์
89:51 Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.

89:52 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์เป็นนิตย์ เอเมนและเอเมน
89:52 Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,518,488 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   2 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0372 seconds ! ( 12 query)