Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Psalms บทที่ 145

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

145:1 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระมหากษัตริย์ ข้าพระองค์จะเยินยอพระองค์ จะถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิจกาล
145:1 I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.

145:2 ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุกๆวัน ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจกาล
145:2 Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.

145:3 พระเยโฮวาห์นั้นยิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง ความใหญ่ยิ่งของพระองค์นั้นเหลือจะหยั่งรู้
145:3 Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.

145:4 คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟัง และจะประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์
145:4 One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.

145:5 ข้าพระองค์จะกล่าวถึงเกียรติยศอันรุ่งโรจน์ของความสูงส่งของพระองค์ และถึงพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์
145:5 I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.

145:6 มนุษย์จะกล่าวถึงอานุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์ และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์
145:6 And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.

145:7 เขาทั้งหลายจะโฆษณาข่าวเลื่องลือให้ระลึกถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์ออกมา และจะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์
145:7 They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.

145:8 พระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาและทรงเต็มไปด้วยพระกรุณา ทรงกริ้วช้าและมีความเมตตาอย่างอุดม
145:8 The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.

145:9 พระเยโฮวาห์ทรงดีต่อทุกคน และความเมตตาของพระองค์มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์
145:9 The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.

145:10 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ และวิสุทธิชนทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์
145:10 All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.

145:11 เขาทั้งหลายจะพูดถึงสง่าราศีแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ และเล่าถึงฤทธานุภาพของพระองค์
145:11 They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;

145:12 เพื่อให้กิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ และสง่าราศีอันรุ่งโรจน์แห่งราชอาณาจักรของพระองค์แจ้งแก่บุตรทั้งหลายของมนุษย์
145:12 To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.

145:13 ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ และอำนาจการปกครองของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ
145:13 Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.

145:14 พระเยโฮวาห์ทรงชูทุกคนที่กำลังจะล้มลง และทรงยกทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น
145:14 The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.

145:15 นัยน์ตาทั้งปวงมองดูพระองค์ และพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลา
145:15 The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.

145:16 พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ่งสารพัดที่มีชีวิตอิ่มตามความปรารถนา
145:16 Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.

145:17 พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมตามทางทั้งสิ้นของพระองค์ และทรงบริสุทธิ์ในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์
145:17 The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.

145:18 พระเยโฮวาห์ทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ตามความจริง
145:18 The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.

145:19 พระองค์จะทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์จะทรงสดับเสียงร้องทูลของเขาด้วย และจะทรงช่วยเขาให้รอด
145:19 He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.

145:20 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนทุกคนที่รักพระองค์ไว้ แต่บรรดาคนชั่ว พระองค์จะทรงทำลาย
145:20 The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.

145:21 ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และให้บรรดาเนื้อหนังทั้งสิ้นถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิจกาล
145:21 My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,528,400 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   3 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0422 seconds ! ( 12 query)