Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Psalms บทที่ 73

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

73:1 แท้จริงพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอล ต่อบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์
73:1 Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.

73:2 แต่ข้าพเจ้าเล่า เท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุด ย่างเท้าของข้าพเจ้าหมิ่นพลาดเต็มทีแล้ว
73:2 But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.

73:3 เพราะข้าพเจ้าริษยาคนโง่เขลาเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนชั่ว
73:3 For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.

73:4 เพราะเขาทั้งหลายไม่มีความเจ็บปวดเมื่อเขาตายไป แต่กำลังของเขายังสมบูรณ์อยู่
73:4 For there are no bands in their death: but their strength is firm.

73:5 เขาทั้งหลายไม่ลำบากอย่างคนอื่นๆ เขาทั้งหลายไม่รับภัยอย่างคนอื่นๆ
73:5 They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.

73:6 เพราะฉะนั้นความเย่อหยิ่งจึงเป็นสร้อยคอของเขา ความทารุณคลุมเขาไว้อย่างเครื่องแต่งกาย
73:6 Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.

73:7 ตาของเขาพองด้วยความอ้วนพี เขามีสิ่งของเหลือเฟือตามใจปรารถนา
73:7 Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.

73:8 เขาเย้ยและพูดด้วยความมุ่งร้าย เขาใฝ่สูงขู่ว่าจะบีบบังคับ
73:8 They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.

73:9 เขาอ้าปากสู้ฟ้าสวรรค์ และลิ้นของเขาก็คะนองไปในโลก
73:9 They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.

73:10 ประชาชนของพระองค์จึงหันกลับมา และน้ำแห่งความบริบูรณ์ถูกบีบให้เขาทั้งหลาย
73:10 Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.

73:11 และเขาทั้งหลายพูดว่า "พระเจ้าทรงทราบได้อย่างไร พระองค์ผู้สูงสุดมีความรู้หรือ"
73:11 And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?

73:12 ดูเถิด คนอธรรมเป็นเช่นนี้แหละ เขาเจริญในแผ่นดินโลกและร่ำรวยขึ้น
73:12 Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.

73:13 แท้จริง ข้าพเจ้าชำระใจให้สะอาด และชำระมือด้วยความบริสุทธิ์ก็เปล่าประโยชน์
73:13 Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.

73:14 เพราะข้าพเจ้ารับภัยอยู่วันยังค่ำและถูกขนาบอยู่ทุกเช้า
73:14 For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.

73:15 ถ้าข้าพระองค์ได้พูดว่า "ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้" ดูเถิด ข้าพระองค์จะทำผิดต่อชั่วอายุแห่งบุตรทั้งหลายของพระองค์แล้ว
73:15 If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.

73:16 แต่เมื่อข้าพระองค์ตริตรองว่า จะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไร ข้าพระองค์รู้สึกว่า เป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย
73:16 When I thought to know this, it was too painful for me;

73:17 จนข้าพระองค์เข้าไปในสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้า แล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลาย
73:17 Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.

73:18 จริงละ พระองค์ทรงวางเขาไว้ในที่ลื่น พระองค์ทรงกระทำให้เขาล้มถึงความพินาศ
73:18 Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.

73:19 เขาถูกนำไปสู่การรกร้างในครู่เดียวเสียจริงๆ เขาถูกครอบงำด้วยความสยดสยองอย่างสิ้นเชิง
73:19 How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.

73:20 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เหมือนความฝันทั้งที่ตื่นอยู่ เมื่อพระองค์ทรงตื่นอยู่ พระองค์จะดูหมิ่นภาพของเขา
73:20 As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.

73:21 เมื่อจิตใจของข้าพระองค์ขมขื่น เมื่อข้าพระองค์เสียวแปลบถึงหัวใจ
73:21 Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.

73:22 ข้าพระองค์โฉดและไม่เดียงสา ข้าพระองค์ประพฤติเหมือนสัตว์ต่อพระพักตร์พระองค์
73:22 So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.

73:23 ถึงกระนั้นก็ดี ข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอ พระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้
73:23 Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.

73:24 พระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ด้วยความปรึกษาของพระองค์ และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศ
73:24 Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.

73:25 นอกจากพระองค์ ข้าพระองค์มิมีผู้ใดในฟ้าสวรรค์ นอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาผู้ใดในโลก
73:25 Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.

73:26 เนื้อหนังและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไป แต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจของข้าพระองค์ และเป็นส่วนของข้าพระองค์เป็นนิตย์
73:26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.

73:27 เพราะดูเถิด บุคคลผู้ห่างเหินจากพระองค์จะพินาศ พระองค์ทรงให้บุคคลที่ไม่จริงต่อพระองค์ดับไป
73:27 For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.

73:28 แต่ส่วนข้าพระองค์ ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดี ข้าพระองค์ได้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์
73:28 But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,517,922 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   2 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0424 seconds ! ( 12 query)